Nationella resvaneundersökningen

Under flera år har HRT varit med om att planera och styra den nationella resvaneundersökningen med Transport- och kommunkationsverket dvs. Traficom som idag är ansvarig myndighet.

Syftet med resvaneundersökningen är att ge en allmän bild av finländarnas resvanor

Den nationella resvaneundersökningen är en uppföljningsundersökning som beskriver finländarnas resvanor. Resvaneundersökningen har genomförts med ca 6 års mellanrum sedan 1974 dvs. 1976, 1980, 1986, 1992, 1998–1999, 2004–2005, 2010–2011, 2016 och 2021.

Syftet med resvaneundersökningen är att ge en allmän bild av finländarnas resvanor och faktorer som påverkar resandet samt personresornas variation vad gäller befolkningsgrupper, region och tid.

Undersökningsmaterialet innehåller uppgifter om resornas färdsätt och ärenden samt om skillnader i resandet mellan olika befolkningsgrupper. Resultaten används i beslutsfattandet som gäller trafiken samt i planeringen av trafiktjänsterna och markanvändningen.

Syftet är också att samla in grundläggande information för olika undersökningar om trafiken och markanvändningen och som grund för modellering av trafiken. Den nationella resvaneundersökningen genomförs året om och alla veckodagar och årstider.

Undersökningen grundar sig på ett statistiskt representativt urval som framtagits ur befolkningsregistret. Undersökningens målgrupp omfattar alla som fyllt 6 år och som är bosatta i Finland (med undantag av Åland).

 

Från och med 2016 har stadsregionerna kunnat delta i den nationella resvaneundersökningen genom att komplettera undersökningens grundurval med ett regionalt tilläggsurval som sedan har preciserat stadsregionernas resultat. I samband med tilläggsurval är det möjligt att jämföra resandet i olika stadsregioner.

 

Publikationer:

 

Rapport om Helsingforsregionen 2016 (på finska)

 

Rapporten om Helsingforsregionen 2021 (pdf. på finska) 

 

Mer information: specialforskare Pekka Räty, fornamn.efternamn@hsl.fi, 040 738 6559