Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus

HSL on ollut useana vuonna mukana suunnittelemassa ja ohjaamassa Valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta, jonka päävastuu on nykyisin Liikenne- ja viestintävirastolla eli Traficomilla.

Tutkimuksen tavoitteena on luoda yleiskuva suomalaisten liikkumisesta

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on suomalaisten liikkumistottumuksia kuvaava seurantatutkimus. Tutkimus on tehty noin kuuden vuoden välein vuosina 1974, 1980, 1986, 1992, 1998–1999, 2004–2005, 2010–2011, 2016 ja 2021.

 

Henkilöliikennetutkimuksen tavoitteena on luoda yleiskuva suomalaisten liikkumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista.

 

Tutkimusaineisto sisältää tietoa eri kulkutavoista, matkojen syistä ja väestöryhmien välisistä eroista liikkumisessa. Tuloksia käytetään liikennettä koskevassa päätöksenteossa sekä liikenteen palvelujen ja maankäytön suunnittelussa.

 

Lisäksi tavoitteena on ollut kerätä perusaineistoa erilaisten liikenteeseen ja maankäyttöön liittyvien tutkimusten ja liikenteen mallinnuksen pohjaksi. Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on ympärivuotinen ja kattaa kaikki viikonpäivät ja vuodenajat.

 

Tutkimus perustuu tilastollisesti edustavaan, väestötietojärjestelmästä poimittuun otokseen. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat kaikki kuusi vuotta täyttäneet Suomessa henkikirjoitetut henkilöt Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

Vuodesta 2016 lähtien kaupunkiseudut ovat voineet osallistua Valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen täydentämällä tutkimuksen perusotosta alueellisella lisäotoksella, joilla on tarkennettu kaupunkiseutukohtaisia tuloksia. Lisäotosten myötä tutkimuksessa on mahdollista tuottaa myös kaupunkiseutukohtaisia vertailuja liikkumisesta.

 

HLT 2021:ssä havaittu painotusvirhe

 

Vuoden 2021 tietokannassa on havaittu aineiston laajennuksessa virhe, jota ei ole laadunvarmistuksesta huolimatta huomattu kuin vasta nyt, kun tehtiin vuoden 2023 aineiston laajennusta. Virhe on aikuisten ja lasten painokertoimien skaalauksessa. Käytetyt painokertoimet eivät korjaa lasten mahdollista yli- tai aliedustusta vastaajien joukossa. Valtakunnallisissa tuloksissa lapset ovat kokonaisuudessaan aliedustettuja vastaajissa ja siten myös tuloksissa. Seututuloksissa lapset ovat seuduista riippuen yli-, ali- tai suurin piirtein sopivasti edustettuina.

 

Tietojen korjaamisella on vaikutus tuloksiin, sillä lapsilla ja aikuisilla on hyvin eriävät kulkutavat ja matkan tarkoitukset. Valtakunnallisissa tuloksissa korjaamisen vaikutus on 1-2 prosenttiyksikköä muutamiin kulkutapoihin. Seuduilla korjaamisen vaikutukset vaihtelevat seuduittain.

 

Kaikki tähän mennessä julkaistut raportit ja taulukot korjataan. Korjaus tehdään samassa aikataulussa vuoden 2023 tulosten laskennan kanssa ja korjatut raportit ja tietokanta julkaistaan samaan aikaan kuin vuoden 2023 raportti eli toukokuun lopussa.y

 

Oheiset linkit johtavat vielä korjaamattomiin raportteihin. Kun raportit on korjattu, siitä informoidaan tässä.

 

Valtakunnallisten henkilöliikennetutkimusten julkaisut

 

Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen 2016 ja 2021 muut aineistot

 

Helsingin seudun raportti 2016

 

Helsingin seudun raportti 2021

 

Lisätietoja: erikoistutkija Pekka Räty, etunimi.sukunimi@hsl.fi, 040 738 6559