34 hållplatspar av hög kvalitet

Det finns sammanlagt 34 hållplatspar längs rutten för snabbspårvägslinje 15 mellan Östra centrum och Kägeludden.

Den östra ändhållplatsen ligger för tillfället nära trafikrondellen vid korsningen av Raseborgsvägen och Maruddsvägen. Avståndet mellan ändhållplatsen och Östra centrums bussterminal är ungefär 100 meter. Ändållplatsen flyttas till bussterminalen efter att terminalen har renoverats.

Den västra ändhållplatsen ligger nära den norra ingången vid Kägeluddens metrostation, i hörnet av Kägelstranden och Kägelporten.

Det genomsnittliga avståndet mellan hållplatserna på snabbspårvägen är i snitt 800 meter. Hållplatserna ligger nära planerade eller befintliga bostäder, arbetsplatser och tjänster.

Det tar ungefär en timme att åka från ena änden till den andra.

Snabbspårvägens hållplatser är utmärkta med informationsstolpar

Hållplatserna på snabbspårvägens rutt är utrustade med informationsstolpar. Alla informationsstolpar har en stor informationstavla som förmedlar trafikinformation till passagerare. Varje stolpa har även snabbspårvägens symbol angiven på hållplatsskylten.

Alla hållplatser på snabbspårvägen är täckta. De hållplatser som är mest trafikerade är utrustade med längre väntkurar och hållplatsrefuger som är bredare jämfört med andra hållplatser. De mest trafikerade hållplatserna har också större informationstavlor.

Tillgängligheten har beaktats i planeringen av hållplatserna. Hållplatsernas plattformar är på samma nivå som golvet på snabbspårvagnen.

Talande hållplatser

På snabbspårvägens hållplatser får du aktuell trafikinformation av hög kvalitet. Vid planeringen av snabbspårvägen har även specialgruppernas behov beaktats. Utrop på hållplatserna informerar passagerare om störningar i trafiken och om när nästa spårvagn kommer till hållplatsen.

 

De livligaste spårvagnshållplatserna (Östra centrum, Vik, Åggelby, Månsas, Tavastehusleden, Hoplax, Alberga, Aalto-universitetet och Otnäs) kommer att ha infoskärmar som är större än på andra hållplatser.

 

Hållplatserna är försedda med en knapp som passagerare kan trycka för att höra hur många minuter det är kvar till nästa avgång. Funktionen hjälper särskilt synskadade.

Smidiga byten

Snabbspårvägslinje 15 används ofta för byten mellan olika färdmedel. Därför har man vid planeringen av snabbspårvägen fäst särskilt stor uppmärksamhet vid att bytena ska bli enkla.

 

Busshållplatserna och hållplatserna på snabbspårvägen har placerats nära varandra för att underlätta byten mellan buss och spårväg. Det finns förbindelseparkering för cyklar vid alla hållplatser. Goda cykelleder har också planerats och byggts till hållplatserna.

Bytesplatser längs rutten

På snabbspårvägens rutt finns flera hållplatser som möjliggör flexibla byten mellan trafikmedel. De centrala bytesplatserna är:

  • Kägeludden – möjlighet att byta till metro
  • Aalto-universitetet – möjlighet att byta till metro och buss
  • Alberga – möjlighet att byta till tåg och buss
  • Hoplax station – möjlighet att byta till tåg och buss
  • Tavastehusleden – möjlighet att byta till buss
  • Månsas – möjlighet att byta till buss
  • Åggelby station – möjlighet att byta till tåg och buss
  • Viks forskarpark – möjlighet att byta till buss
  • Östra centrum – möjlighet att byta till metro och buss

I Reseplaneraren hittar du alla de förbindelser som kräver byte av färdmedel.

Lista över hållplatser