5. blogi: Kehä I:n bussilinjojen suunnittelun reunaehdot ja tavoitteet

Kerromme tässä postauksessa, millaisia lähtötietoja olemme keränneet asiakkailta Kehä I:n bussilinjojen suunnittelun tueksi. Lisäksi käsittelemme suunnittelun jatkoaskeleet ja pureudumme suunnittelun reunaehtoihin.

Asiakkailta saatu lähtötieto suunnitteluun

Olemme saaneet teiltä kuluneen syksyn aikana valtavasti tietoa Kehä I:n joukkoliikenteen kehittämiseksi. Loka-marraskuussa avoinna ollut liikkumiskysely keräsi kolmessa viikossa melkein 9200 vastaajaa, joilta saimme yhteensä lähes 5000 avointa vastausta.


Marraskuussa 16 asiakasta osallistui matkapäiväkirjatutkimukseen ja heistä kahdeksan syventäviin yksilöhaastatteluihin. Joulukuussa järjestimme myös kaksi asukastyöpajaa, joista molempiin osallistui yhdeksän Kehä I:n lähialueen asukasta.

Viime viikot olemme analysoineet ja käyneet läpi asiakkailta saamiamme lähtötietoja. Vaikka tietojen analysointi on vielä kesken, voimme jo tässä vaiheessa sanoa, että Kehä I:n joukkoliikennepalvelussa on kehittämisen varaa.

Olemme julkaisseet erilliset postaukset liikkumiskyselyn tuloksista. Lisätietoja liikkumiskyselyn määrällisistä tuloksista löydät täältä ja nostoja liikkumiskyselyn avoimista vastauksista täältä.

Julkaisemme alkuvuodesta 2023 matkapäiväkirjojen sekä työpajojen tulosten yhteenvedot tällä sivulla.

Kehä I:n bussilinjojen suunnittelun reunaehdot ja tavoitteet

Siirrymme seuraavaksi siirrymme Kehä I:n bussilinjojen suunnitteluvaiheeseen, jossa hyödynnämme monipuolisesti kerättyä tietoa. Huomioimme myös suunnittelua koskevat reunaehdot, joiden puitteissa suunnitteluratkaisut on tehtävä.

HSL:n ja kuntien haastava taloustilanne näkyy myös tässä bussilinjatarkastelussa. Suunnittelun reunaehtona on, että Kehä I:n bussilinjojen kustannukset eivät lähtökohtaisesti saa nousta nykyisestä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi linjojen vuoroväliä voisi tulevaisuudessa tihentää. Voimme parantaa bussilinjojen palvelua, jos matkustajamäärät ja sitä kautta lipputulot Kehä I:llä kasvavat.

Joukkoliikenteen suunnittelussa kompromissit ovat välttämättömiä. Emme pysty tarjoamaan joukkoliikenneyhteyksiä, jotka palvelevat kaikkia yhtä hyvin.

Suunnittelun taloudellisten reunaehtojen huomioiminen tarkoittaa tässä bussilinjatarkastelussa sitä, että jos Kehä I:n joukkoliikennepalvelua halutaan kehittää vuorovälien tai reittien osalta, Kehä I:n nykyiset bussilinjat 54 ja 553(K) eivät voi säilyä nykyisellään.

Syksyllä 2023 liikennöinnin aloittavan bussilinjan 523 palvelu Leppävaaran ja Tapiolan välillä tulee siis säilymään myös jatkossa. Kehä I:n bussilinjatarkastelussa selvitämme muun muassa, voisiko linjan 523 reitti jatkua Leppävaarasta itään.

Suorat yhteydet

Liikkumiskyselyn avoimissa vastauksissa toistui toive suorista, nopeista ja vaihdottomista yhteyksistä matkan lähtöpisteestä määränpäähän.

Ymmärrämme toiveen hyvin, mutta emme pysty tarjoamaan vaihdottomia yhteyksiä kaikille. HSL-alueella tehdään päivittäin satoja tuhansia matkoja. Asuinpaikat, työpaikat, harraste- ja vapaa-ajanpaikat ja koulut hajaantuvat ympäri pääkaupunkiseutua eikä kaikkien matkakohteiden välille voida järjestää suoria joukkoliikenneyhteyksiä kustannustehokkaasti.

Pyrimme suunnittelemaan bussilinjojen reitit niin, että ne palvelevat reittiensä varrella asutusta ja työpaikkoja mahdollisimman hyvin. Kulkiessaan asukaskeskittymien läpi bussilinjat palvelevat useampia käyttäjiä, jolloin joukkoliikenteen järjestäminen on kustannustehokkaampaa.

Tämän suunnitteluperiaatteen kääntöpuolena on se, että kiertelevien linjojen matka-ajat ovat usein pidempiä. Bussilinjojen nopeus puolestaan edellyttää usein moottoriteiden hyödyntämistä. Moottoritielinjojen käyttäjämäärä voi jäädä melko alhaiseksi, sillä matka moottoritien varren pysäkeiltä asuin- ja työpaikka-alueille voi olla pitkä.

Tämä sama haaste on läsnä myös Kehä I:n bussilinjojen suunnittelussa, kun osa asukkaista toivoo Kehä I:llä kulkevaa suoraa bussilinjaa ja osa Kehältä asuinalueille poikkeavia linjoja.

Asukkailta kerätyn tiedon hyödyntäminen palveluittemme kehittämisessä

Palveluidemme kehittämiseksi meidän on tärkeää ymmärtää, miksi HSL-alueella asuvat ihmiset käyttävät tai eivät käytä joukkoliikennettä ja millaisia matkoja seudun asukkaat tekevät tai haluaisivat tehdä arjessaan ja vapaa-ajalla.

Kun ymmärrämme asukkaiden liikkumisen tarpeita ja taustoja, pystymme tarjoamaan asukkaita paremmin palvelevaa ja houkuttelevampaa joukkoliikennettä.

Kehä I:n bussilinjatarkastelussa voimme tehdä muutoksia bussien reitteihin, vuoroväleihin ja liikennöintiaikoihin syksyyn 2025 mennessä. Sen sijaan esimerkiksi Kehä I:n kaistojen määrä ja kävely-yhteydet pysäkkien välillä ovat asioita, joita kehitämme yhteistyössä sidosryhmien, kuten kuntien ja valtion kanssa.

Näihin liittyviä muutoksia ei pystytä toteuttamaan yhtä nopeasti kuin täysin HSL:n vastuulla oleviin asioihin. Pidemmällä aikavälillä voimme saada muutoksia aikaan pysäkki- ja katujärjestelyihin yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa, mikäli esimerkiksi joukkoliikenteen kysynnän kasvu ja tarve sujuvuuden lisäämiseksi näitä edellyttävät.

Kaikki tämän bussilinjatarkastelun yhteydessä antamanne ajatukset ja kehitysideat eivät suoraan liity Kehä I:n bussilinjoihin ja niiden kehittämiseen, vaan ajatuksianne pyritään hyödyntämään myös muiden HSL:n palvelujen kehittämisessä.

Teemme kerätystä asiakasaineistosta yhteenvedon, missä jaottelemme tarpeita ja toiveita eri aihealueisiin liittyen. Tietoja voidaan hyödyntää HSL:n palveluiden kehittämisen lisäksi sidosryhmien kanssa työstettävien asioiden, kuten pysäkkiolosuhteiden parantamiseen. Kerromme jatkossa työstettävistä asioista suunnitelman loppuraportissa sekä erillisessä postauksessa keväällä.

 

Kuvassa piirroshahmot esittävät erilaisia ajatuksia, pohtivat reunaehtoja suunnitteluun ja esittelevät ratkaisuja

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi alamme suunnitella Kehä I:n bussilinjaston luonnosta. Hyödynnämme liikkumiskyselystä, työpajoista, matkapäiväkirjoista sekä asiakashaastatteluista saamiamme vastauksia ja näkemyksiä suunnittelun pohjatietona.

Tarkoituksenamme on julkaista reunaehdot huomioiva luonnos Kehä I:n bussilinjoista asukkaiden kommentoitavaksi alkuvuodesta 2023. Luonnosta hiotaan saadun palautteen perusteella.

Mitä tuumit bussilinjojen suunnittelun reunaehdoista, entä keräämästämme aineistosta? Voit kertoa oman näkemyksesi alla olevassa kommenttiosiossa.