Itäkeskus-Puotila-Mellunmäki -alueen liikkumiskyselyn tuloksia

Teimme vuoden 2021 marraskuussa liikkumiskyselyn Itäkeskus – Puotila – Mellunmäki -alueelle ja saimme yhteensä 3017 vastausta.

Paljon kiitoksia kaikille vastaajille! Kysely antaa meille tärkeää tietoa itäisen Helsingin bussiliikenteen kehittämisen tueksi.

Erityisen tärkeitä olivat ns. avoimet vastaukset, jossa vastaajat saattoivat omin sanoin kertoa mielipiteitään ja kokemuksiaan joukkoliikenteestä. Olemme saaneet itäisestä Helsingistä viime vuosina lähinnä yksittäisiä palautteita, eikä mikään yksittäinen ongelmakohta ole noussut esille.

Ohessa on kyselyn tuloksia sekä pohdintaa siitä, mitä aiomme vastausten pohjalta tehdä.

Vastaajien antamat arvosanat alueen joukkoliikennepalvelulle asteikolla 1-5. Arvosanan 4 tai 5 antoi yli 2/3 vastaajista. Arvosanan yksi tai kaksi antoi hieman yli viidesosa vastaajista.

Valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä joukkoliikenteeseen

Vastaajat olivat pääasiassa erittäin tai melko tyytyväisiä alueen nykyiseen joukkoliikenteeseen.

Tyytyväisimmät vastaajat, jotka antoivat eniten arvosanoja 4–5, asuvat Kontulassa, Itäkeskuksessa, Vesalassa ja Myllypurossa. Heikoimpia arvosanoja antoivat Kurkimäen ja Kivikon asukkaat.   

Nykyiselle joukkoliikenteelle annettujen arvosanojen keskiarvo oli kyselyssä 3,7.

Alueita, joihin suuntautuvia joukkoliikenneyhteyksiä pitäisi kehittää.  Esille nousivat Vuosaaren keskusta, Herttoniemi, Pasila, Helsingin keskusta, Meilahti, Malmi ja Lentoasema.

Kehittämisen kohteet

Pyysimme vastaajia valitsemaan ennalta antamistamme joukkoliikenteen ominaisuuksista kaksi sellaista, jotka vaativat eniten kehittämistä ja parannuksia.

Tärkeimpiä olivat vuorojen määrä eli liikenteen tiheys, bussien reitit sekä vaihtojen toimivuus eri liikennemuotojen välillä.

Kysyimme myös sitä, mihin suuntiin Itä-Helsingin joukkoliikenneyhteyksiä olisi tärkeintä kehittää.

Esille nousivat oheisen kuvan mukaiset alueet eli Vuosaaren keskusta, Herttoniemi, Pasila, Helsingin keskusta, Meilahden sairaala-alue, Malmin keskusta sekä Helsinki-Vantaan lentoasema.

Mielipiteitä omin sanoin

Keräsimme kolmella avoimella kysymyksellä tietoa nykyisten reittien ongelmakohdista, hyvistä ja säilytettävistä asioista sekä toiveista joukkoliikenteeseen liittyen.

Hyvinä asioina vastaajat mainitsivat muun muassa seuraavia:

• Metron palvelu ja tiheä vuoroväli

• Nykyiset monipuoliset linjat ja yhteydet sekä pysäkkien sijainnit lähellä merkittäviä kohteita ja vastaajien asuinpaikkoja

• Bussien 92, 95 ja 97V reittien toivottiin monissa avoimissa vastauksissa säilyvän ennallaan

• Bussien täsmällisyys

Ongelmakohdiksi nousivat esimerkiksi:

• Liityntälinjojen harvat vuorovälit varhaisaamuna, iltaisin ja viikonloppuisin

• Alueen sisäiset yhteydet. Useimpien linjojen päätepysäkki on Itäkeskus ja monet matkat alueen sisällä sisältävät vaihdon Itäkeskuksessa. Etenkin yhteydet Kurkimäen ja Kontulan, Kurkimäen ja Myllypuron sekä Myllypuron ja Puotilan ja Vartioharjun välillä nousivat esiin.

• Poikittaisliikenne etenkin Kehä I:stä länteen ilta-aikaan ja viikonloppuisin

• Yölinjojen kiertelevät reitit

Mitä seuraavaksi ?

Käytämme saatuja vastauksia suunnittelun pohjatietona. Kun mietimme tarkempia suunnittelmia, kysymme asiakkaittemme mielipiteitä myös myöhemmin.

 

Tarkastelemme Itäkeskus-Mellunmäki-Puotila-alueen bussilinjoja syksyllä 2022. Pyydämme suunnittelun aikana asiakkailtamme kommentteja mahdollisista muutoksista.

 

Kaikkia alueen liityntälinjoja koskevaa suunnitelmaa ei kyselyn perusteella ole tarvetta tehdä, mutta tarkastelemme etenkin Kurkimäen, Kivikon ja Myllypuron suunnan linjoja sekä yöbussien reittien kehittämistä.

 

Kehä I:n suuntaisen poikittaisliikenteen osalta olemme saaneet toiveita myös Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelman yhteydessä. Tätä yhteyttä tarkastelemme keväällä 2022.

 

Itäkeskus-Mellunmäki-Puotila-alueen linjojen kehittämiseen ei ole käytettävissä enempää rahaa kuin nykyään muun muassa koronaepidemian vuoksi. Meidän on suunniteltava muutokset pääasiassa nykyisen budjettimme rajoissa.

 

Tarkoituksemme on toteuttaa mahdolliset muutokset viimeistään syksyllä 2023.

 

Vastaajien taustatietoja

Kyselyyn saattoi vastata kuudella kielellä

Liikkumiskyselyyn pystyi ensimmäistä kertaa vastaamaan suomen, ruotsin ja englannin lisäksi myös venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi.

 

Halusimme tavoittaa mahdollisimman suuren osan alueen asukkaista. Käänsimme kyselyn monille kielille, jotta mahdolliset puutteet suomen kielen taidossa eivät olisi vastaamisen este.

 

Vieraalla kielellä kyselyn avanneiden ja siihen vastanneiden osuus ei vastannut alueen vieraskielisten asukkaiden määrää. Noin 90 prosenttia vastaajista käytti suomea. Kääntäminen ei kuitenkaan ollut turhaa, sillä kokeilu antoi meille aihetta pohtia, miten tavoitamme monikielisen asiakaskunnan mahdollisimman hyvin myös jatkossa.