Linjenätet vid Lahtisleden 2021

Busslinjenätet i Östra Vanda ändras i augusti. HRT:s styrelse godkände linjenätsplanen 13.2.2018.

Den största förändringen är att det inte längre kommer att finnas direkta busslinjer från alla områden till Helsingfors centrum. Tåget är det primära transportmedlet till Helsingfors centrum.

 

Den 16 augusti förnyas busslinjerna vid Lahtisleden. Vi förbättrar busstrafiken framförallt i Vanda. Linjer som kör över kommungränserna till Helsingfors betjänar ännu tydligare var och en sitt eget område. Vandas interna linjer kompletterar helheten. Efter augusti går en del av linjerna till Hagnäs i Helsingfors men de börjar köra till Fiskehamnen när byggarbeten i området möjliggör det. 

Mer information om de nya linjer som startar i augusti samt om förändringarna i de nuvarande busslinjerna hittar du på denna sida.

Bakgrund till förändringarna

Den nuvarande busstrafiken i östra Vanda har bestått av linjer som har ett eget serviceområde men inte nödvändigtvis en tydlig roll i linjenätet. I det nya linjenätet har linjerna tydligare roller i trafiknätet och samtidigt blir turtätheten jämnare och byten smidigare.

Tätare anslutningsförbindelser

I fortsättningen är anslutningsförbindelserna till stationerna i Dickursby, Korso och Björkby är tätare. Trafikutbudet minskar på sträckor med få påstigningar. Efter förändringarna är servicenivån ändå god jämfört med antalet passagerare eftersom gångavstånden till närmaste hållplatsern förblir korta.

Nattbusslinjenätet ändras så att det motsvarar den nya dagtrafiken. Vi säkerställer att det finns kollektivtrafikförbindelser från Dickursby och Järnvägstationen till de centrala bostadsområdena även efter kl. 23.

Förändringarna i ett nötskal

Det nya linjenätet består av grundlinjer, kompletterande linjer och rusningslinjer

Grundlinjerna till Hagnäs (i framtiden till Fiskehamnen) går var 20:e minut i dagtid:

 • 711 Hagnäs - Sexan - Markulla - Ånäs - Dickursby
 • 721 Hagnäs - Furumo - Havukoski - Lövkulla - Räckhals - Björkby
 • 731 Hagnäs - Mikkola - Korso - Brännberga
 • Linje 717 avgår från Järnvägstorget var 20:e minut och kör rutten Järnvägstorget - Jakobacka - Fagersta - Håkansböle - Nissas - Hålatallen - Furumo - Markulla - Ånäs - Dickursby

De kompletterande linjerna kör var 30-120:e minut från Järnvägstorget:

 • 739 Järnvägstorget - Kungsbacka - Nissbacka - Alkärr - Korso
 • 785-788 Järnvägstorget- Nissbacka - Nickby

Rusningslinjerna

 • 718(A) avgår från Järnvägstorget och kör rutten Järnvägstorget - Håkansböle - Nissas (Östra Haxböle - Sottungsby)

 

Tätare förbindelser till Dickursby, Korso och Björkby

Linjenätet erbjuder en tät kollektivtrafikförbindelse från Hagnäs (i framtiden från Fiskehamnen) till alla regioncentra vid tågbanan dvs. till Dickursby, Björkby och Korso.

 

 • Också ny linje 711 börjar trafikera sträckan Hagnäs - Dickursby.
 • Förlängning av inje 711 till Dickursby ersätter de nuvarande linjerna 711 och 712 norr om Håkansböle. Nissas för en tätare kollektivtrafikförbindelse till Dickursby som går via Östa Haböle och Hålatallen. Det blir ganska tät kollektivtrafikförbindelse mellan Helsingfors centrum och Furumo. Linje 721 erbjuder under de vanligaste arbetstiderna en snabbare förbindelse från Hagnäs till Gamla Borgåvägen.
 • Linje 736 erbjuder en förbindelse från gränsområden (Sexan, Sottungsby, Kungsbacka, Nissbacka, Alkärr) till Korso och Dickursby.
 • Linje 739 erbjuder en förbindelse från gränsområden (Kungsbacka, Nissbacka, Alkärr) till Helsingfors centrum. Bussen betjänar hela Nissbacka.
 • Linjeparet 736 och 739 erbjuder en anslutningsförbindelse mellan Kungsbacka - Nissbacka - Alkärr - Korso till tåg var 15:e minut under rusningstid och var 30:e minut övriga tider.
 • Lövkulla får tätare förbindelser till tåg i Björkby med linje 721.

 

Kollektivtrafik för skolelever:

 • Från Nissbacka till skolorna i Korso med linjerna 736, 737 och 739
 • Till Dickursby skola och gymnasiet i Dickursby med linjerna 570, 711, 717, 724, 735 och 736
 • Från Nissbacka till gymnasiet i Sottungsby med linje 736
 • Från Lövkulla till skolan i Havukoski med linje 721

Rutterna och hållplatserna på linjekartan (en separat pdf-fil)

Rutter som förändras och nya busslinjer

Nedan presenteras de nya linjerna, rutterna samt den vanligaste turtätheten på olika dagar och vid olika tider på dygnet. Det finns också en separat sammanställning av nattbussar Rutterna och hållplatserna på linjekartan (en separat pdf-fil)