Blogg 10: Rapporten om delaktigheten i linjenätsgranskningen är klar!

Vi har fått över 16 000 svar med olika delaktighetsmetoder under hösten 2022 och början av 2023.

Invånarna har deltagit i planeringen genom att svara på enkäten (resvaneundersökning samt enkät om förslag till linjenätet), kommentera blogg, fylla i resdagbok, skicka respons samt genom att delta i workshop, djupintervjuer och intervjuer för att testa materialet.

Stort tack för alla deltagare!

 

Vårt mål har varit korrekt basinformation om våra kunders behov

Under hösten genomförde vi mångsidigt delaktighetsarbete i början av projektet. Om dessa resultaten har vi skrivit flera inlägg här i denna blogg (bloggtexterna 3, 4 och 6). Vi har nu utarbetat en mångsidig rapport om delaktighet och rapporten kan läsas här. Rapporten är på finska.

 

I denna blogginlägg berättar vi de viktigaste sakerna som rapporten om delaktighet innehåller. Rapporten är väldigt täckande så vi rekommenderar att läsa igenom den. Förutom rapporten presenterar vi också hur invånarnas åsikter har påverkat planen och vilka önskemål vi inte har kunnat realisera vid detta tillfälle. Dessa listas ut i slutet av rapporten.

 

Syftet med samverkan med invånarna samt den övriga granskningen av bakgrundsmaterial har varit att få information om resvanor och om de behov som invånarna har. Dessa används som källuppgifter och stöd för planeringen av busslinjenätet vid Ring I.

 

Vi har också velat samla in djupare förståelse om användning av kollektivtrafiken och om invånarnas upplevelser om kollektivtrafiken som helhet, om kollektivtrafikens möjligheter och objekt som ska utvecklas samt om ärenden som påverkar kollektivtrafikens attraktivitet och tillväxtpotential. Syftet med denna förståelse är att få närmare grunduppgifter om invånarnas behov.

 

Material i delaktighetsrapporten

Rapporten har sammanställts från resultaten hösten 2022 Vi har analyserat material skilt och tillsammans med olika metoder. Med hjälp av detta har vi kunnat granska såväl kollektivtrafiken på Ring I som resandet allmänt ur olika synvinklar. Följande material har utnyttjats i rapporten:

 

• Resvaneenkät (svarare=9454)
I enkät som var riktad till invånarna och användarna vid Ring I frågades varifrån, vart och hur invånarna reser och hurdana önskemål de har om kollektivtrafiken vid Ring I.


• Sakkunnigintervjuer (svarare = 3)
Fenomen, ramer och begräpp inom resandet behandlades tillsammans med tre olika forskare och sakkunniga.


• Deltagande observation
5 st. besök på 2-4 timmar på bussar vid Ring I.


• Resdagböcker (svarare = 18)
Via digitala resdagböcker bekantade vi oss med upplevelser, föreställningar och behov som olika kunder har. 


• Djupa intervjuer (svarare = 9)
I intervjuerna diskuterades upplevelser och behov som en del av dem som hade 5 st. av intervjuerna genomfördes som kontextuella, i hemmet eller i samband med resandet och 4 st. via Teams.


• Workshoppar Öst och Väst (svararna = 18)
I workshoppar koncentrerades på bedömning och utveckling av den nuvarande situationen av kollektivtrafiktjänsten vid Ring I samt på planeringslösningar och kompromisser som görs i gruppen.

 

Det är viktigt att notera i rapporten att materialen har samlats in bland invånarna som bor vid Ring I eller som reser där. Därför kan dessa resultaten och slutsatser inte generaliseras som sådan att gälla t.ex. resor inom Helsingfors stadskärna samt alla människogrupper och invånargrupper.

Delaktighetsrapportens innehåll

I rapporten har behandlats både kvantitativa och kvalitativa material. Med hjälp av dessa har vi samlat mångsidiga resultaten ur olika synpunkter, till exempel allmänt resande med kollektivtrafiken och kollektivtrafikservicen vid Ring I.

 

Med hjälp av djupintervjuerna har vi kunnat skapa fyra generaliserade profiler som ger djupare förståelse om hurdana användare av kollektivtrafiken vid Ring I är. Förutom behov och profiler presenterar vi sex teman som påverkar resandet. Varje tema påverkar valet av färdsätt och hurdan upplevelse resan är. Temana går igenom hela rapporten och de förknippas med andra synvinklar. De sex temana som styr resandet är:

 

Kändhet
• Kändheten är en förklarande faktor för hur naturligt, spontant och mångsidigt man kan använda kollektivtrafiken. Kändheten skär genom alla viktiga teman och hör samman med kontroll.

 

Kontroll
• Kollektivtrafiken är en svårt kontrollerat sosiomaterialt utrymme. En stark upplevelse om kontroll förbättrar reseupplevelsen och smidigheten. De aktiva användarna upplever att de bättre har kollektivtrafiken i kontroll än de passiva användarna. För de passiva användarna visar kollektivtrafiken som störning i kontrollen och som hinder för eget agentskap.

 

Smidighet
• Smidigheten hänvisar till de praktiska ärendena, såsom hur resan fungerar, restid, tidtabeller, antalet byten och fungerande, köp av biljetter, planering av resan och motsvarande saker. Även om användning av kollektivtrafiken är för det mesta smidigt, är bussarna ofta långsammare än bilar och några gånger långsammare än cykling. För vissa grupper är det inte lika smidigt att använda kollektivtrafiken.

 

Ekonomiskt tänkande
• Det ekonomiska tänkandet blev en viktig faktor i val av färdsättet särskilt för en del av bilisterna. En del av bilisterna skulle vilja minska bilismen på grund av höga kostnader medan en del av dem använder bil eftersom de anser att de redan har investerat så mycket på bilen. Aktiva användare av kollektivtrafiken upplever ofta att de får valuta för pengar medan en tillfällig användare ser biljettpriserna som höga.

 

Trygghet
• Tryggheten i stadsutrymmet har väckt diskussion framförallt vid vissa hållplatser och stationer vid Ring I. Tryggheten hör ihop med sociala situationer och hot från miljön. Känslan av otrygghet påverkar avsevärt användarupplevelsen och valet av färdsätt och tidpunkt för resan. Otryggheten föds ofta om man känner att man inte har kontroll.

 

Behaglighet
• Behagligheten hänvisar till resans bekvämlighet, trivsamhet samt känslor som hör till dess sociala och materiella miljö. För en del av personer är behov gällande bekvämlighet och trivsamhet starka vid sidan av funktionella behov, till och med så mycket att en obekväm reseupplevelse får användaren att välja ett annat färdsätt (om det är möjligt).

 

I rapporten behandlas resandet som ett fenomen. Därför presenteras i rapporten några begrepp, synvinklar och fenomen från trafikens historia och nuvarande situation som gäller användning av kollektivtrafiken samt vändpunkter i resrutinerna. I slutet av rapporten sammanfattas innehållet i några sidor.

 

Vad kommer att göras med resultaten och hur har invånarnas tankar påverkat planerna?

Vi har samlat in en stor mängd information och förståelse om kundernas behov vad gäller busslinjer vid Ring I och resandet och användning av kollektivtrafiken. Stort tack för alla deltagare!

 

Information och förståelse vi fått från kunder har påverkat planeringen både direkt genom bussrutterna och indirekt genom att öka förståelse. Vi kan inte direkt visa hur all data vi samlat in har påverkat vissa åtgärder eller tidslinjer.

 

En stor del av förståelsen och utvecklingsåtgärder som gäller den kräver arbete under en lång tidsperiod samt tätt samarbete med våra samarbetspartners. Till exempel hållplatsmiljöer, förbättring av trygghetskänslan och gång är teman som vi inte kan ensam utveckla.

 

Men vi har nu information om behov och utvecklingsobjekt i vår organisation och vi har kunnat dela den till våra samarbetspartners. Framförallt delaktighetsrapporten i HRT:s arbete fungerar som en viktig utgångsdata såväl i de nuvarande än i de kommande projekten och utvecklingsprojekten.

 

Nedan har vi sammanfattat kort hur invånarnas tankar har påverkat, hur vi har använt och delat förståelsen samt vilka saker gällande busslinjerna på Ring I inte kan genomföras trots att invånarna har önskat dem.

 

Varför valde vi alternativet A?

Här har vi presenterat tidigare våra motiveringar till varför vi har valt alternativ A Här sammanfattar vi dem kort:


• Förslag A fick litet större medeltal än alternativ B (3,06 jämfört med 2,85).


• På basis av enkäten skulle förslag B minska användning av kollektivtrafiken mer än förslag A.


• Potentialen i förslag B vad gäller att öka användning av kollektivtrafiken och biljettintäkter har inte kunnats bevisa på en tillräcklig nivå.


• Trafikeringskostnaderna på årsnivån i alternativ A är lite lägre än i alternativ B.


• De nuvarande busslinjer som trafikerar Ring I dvs. linjerna 54 och 553 är populära och bland de bästa i regionen vad gäller kostnadseffektivitet.


• Förslag A skulle också innebära att linje 54 också börjar köra under veckosluten som så länge önskats.
Så här har invånarna påverkat planeringen och beslutsfattandet om linjenätet vid Ring I. 


• De nuvarande bussrutterna förändras inte, förutom linjevariant 553K.

 

o Motiveringarna för bevaring av linjenätet ovan. Vi har gjort dock en reservering för Ringlinjen så att den är möjligt att genomföra senare vid behov.


• Linje 54 får veckoslutstrafik.


o Att linje 54 inte kör under veckosluten var en av de problem i den nuvarande situationen.
På detta sätt har invånarnas behov och utvecklingsidéer vad gäller kollektivtrafiken samt utveckling av miljön vid Ring I börjat framskrida. 


• Vi har ordnat en info och sakkunnigworkshop om resultaten internt i HRT.


o En stor grupp av sakkunniga från olika enheter deltog i den.


o I workshop behandlades utveckling av servicen på lång sikt samt åtgärder till de behov och utvecklingspunkter som invånarna har presenterat.


• Utnyttjande av delaktighetsrapporten vid Ring I.


o Rapporten och information vi fått från invånarna har aktivt delats inom HRT i olika enheter och rapportens innehåll har använts och kommer att användas i olika projekt som källdata.


• Diskussionen på basis av delaktighetsrapporten.


o Rapporten har delats ut till HRT:s samarbetspartner så att information om behov och utvecklingspunkter når nyckelpersonerna även utanför HRT.

 

Så här har invånarna påverkat planeringen och beslutsfattandet om linjenätet vid Ring I

• De nuvarande bussrutterna förändras inte, förutom linjevariant 553K.


o Motiveringarna för bevaring av linjenätet ovan. Vi har gjort dock en reservering för Ringlinjen så att den är möjligt att genomföra senare vid behov.


• Linje 54 får veckoslutstrafik.


o Att linje 54 inte kör under veckosluten var en av de problem i den nuvarande situationen.

Dessa inte kommer att genomföras trots önskemål

• Bussfil vid Ring I
Det har önskats en bussfil på Ring I För att realiseras kräver detta omfattande samarbete med våra partners och ökat passagerarantal på Ring I samt möjligen lanseringen av den direkta ringlinjen.

 

Hösten 2025 kommer bussfilen inte att genomföras. Vi har dock identifierat behovet och önskemålet och fortsätter diskussion om passagerarantalet ökar på Ring I.


• Busslinje som kör från den ena änden till den andra på Ring I
Ur resultaten kunde identifieras en tydlig önskemål och behov om en direkt ringlinje som skulle påminna om en stomlinje och gå från den ena änden av Ring I till den andra i stället för det nuvarande linjenätet.

Vi har inte kunnat bevisa potentialen i ökning av antalet användare i de mångsidiga analyserna och därför kommer vi inte ännu att lansera en ringlinje.

 

Behov av och potentialen i ringlinjen har identifierats och därför kan vi i framtiden fortsätta att studera genomförandet av linjen.

Kommetera vårt blogginlägg!

Väckte denna text några frågor hos dig? Du kan ställa frågor nedan i kommentardelen. Från augusti 2022 har denna blogg fungerat som den främsta kanalen för att informera om olika skeden i planeringen av Ring I och hur man kan delta i planeringen.

 

Under sen vår - början av sommaren kommer vi att genomföra en enkät för att kartlägga invånarnas erfarenheter om deltagandet i projektet. Vi kommer senare att informera närmare om detta i våra kanaler! I slutet av sommaren kommer vi att publicera en slutrapport om linjenätet.

 

Fint att du har hittat vår blogg om linjenätsplanen vid Ring I! Denna blogg fungerar som en officiell kanal för växelverkan och vi HRT:s kollektivtrafikplanerare uppdaterar bloggen. Här kan du diskutera med oss. Delta i planeringen och påverka!

 

Vi gör planeringsarbete från hösten 2022 till våren 2023. De eventuella förändringarna i busslinjenätet på Ring I beräknas genomföras 2025. Läs mer om busslinjenätsgranskningen på Ring I här.