Blogg 9: Förslag A till linjenätet genomförs

Planeringen av busslinjenätet vid Ring I har nu framskridit så långt att vi har beslutat välja alternativ A till det nya linjenätet på basis av resvane- och linjenätsundersökningar och av andra grunduppgifter.

Förändringar som föreslås i alternativ A är mindre än förändringarna i alternativ B. I alternativ A får linje 54 utökad trafik under veckoslusten samt längre trafikeringstider på vardagskvällar. Förändringar som kommer att göras i busslinjerna börjar gälla när det nya avtalet träder i kraft dvs. tidigast i augusti 2025.

Rutterna för linjerna 54 och 553 ändras inte och de finns att söka i Reseplaneraren. Linje 523 som startar på hösten 2023 får den rutt som tidigare beslutats. Linje 523 Westendstationen - Hagalund - Ring I - Alberga kör rutten Westendgatan - Sunnanvindsvägen - Havsvindsvägen - Tapiolavägen - Ring I.
Linjenät som valdes till det nya linjenätet vid Ring I

Varför valde vi alternativet A?

Vi samlade in invånarnas åsikter om de olika alternativen med en separat enkät under mars. Resultaten har presenterats i den tidigare bloggtexten här.
Nedan presenterar vi kort de motiveringar varför vi har valt detta alternativ.

 

Förslag A fick litet större medeltal än alternativ B (3,06 jämfört med 2,85).

 

De som nu använder kollektivtrafiken på Ring I tyckte att alternativ A är bättre. I alternativ A förändras inte servicenivån på vardagar och trafikeringen av linje 54 under veckosluten skulle förbättra kollektivtrafikservicen på linjens serviceområde.

 

På basis av enkäten skulle förslag B minska användning av kollektivtrafiken mer än förslag A.

 

Potentialen i förslag B vad gäller att öka användning av kollektivtrafiken och biljettintäkter har inte kunnats bevisa på en tillräcklig nivå.

 

De negativa effekterna som förslag B skulle innebära för kollektivtrafikens servicenivå skulle riktas till de nuvarande användarna av Ring I. I förslag B skulle kollektivtrafikens servicenivå minska framförallt i Sockenbacka, Gjuteriet och Lassas samt på resor mellan ovannämnda områden och östra ändan av Ring I.

 

På basis av trafikmodellanalysen skulle förslag B öka användning av kollektivtrafiken lite mer än förslag A. Trafikmodellen kan dock inte ta i beaktande de särskilda dragen vid Ring I såsom trafikbuller, hur obehagliga parkområden är samt kvalitet på gångförbindelser. Därför ansågs att det resultat som trafikmodellen gav var överdimensionerad jämfört med de förändringar som föreslagits i alternativ B.

 

Trafikeringskostnaderna på årsnivån i alternativ A är lite lägre än i alternativ B. De nuvarande busslinjer som trafikerar Ring I dvs. linjerna 54 och 553 är populära och bland de bästa i regionen vad gäller kostnadseffektivitet.

 

Enligt information som samlats in från invånarna skulle det vara viktigt att utveckla också trafikmiljön förutom bussrutterna, tidtabellerna och trafikeringstiderna. I dessa ingår bland annat hållplatsområden, trygghet och trivsel vid hållplatserna samt gångförbindelserna och hållplatsernas tillgänglighet.

 

Förslag A skulle också innebära att linje 54 också börjar köra under veckosluten som så länge önskats.

 

I förslag A ingår dock inte en kollektivtrafikförbindelse från ena änden av Ring I till den andra änden.

 

Ringlinjen skulle ha minskat servicenivån för de nuvarande användarna jämfört med den nuvarande situationen. Dessa nackdelar ansågs vara större än fördelar som linjen skulle ha medfört.

 

Behov av ringlinjen och linjens potential har dock tydligt identifierats och möjligheter för att lansera linjen kan studeras i framtiden.

Vad som ändras?

Nedan presenterar vi förändringarna per linje. De närmare trafikeringstiderna och turtätheten blir klara i och med konkurrensutsättning av linjerna samt i samband med tidtabellsplaneringen.

I denna plan föreslår vi inte förändringar i linje 523 som startar i augusti 2023 och kör mellan Westendstationen och Alberga station.

Stort tack för er alla som deltagit i planeringen!

Väckte denna text några frågor hos dig? Du kan ställa frågor nedan i kommentardelen. Från augusti 2022 har denna blogg fungerat som den främsta kanalen för att informera om olika skeden i planeringen av Ring I och hur man kan delta i planeringen.

 

I den följande text kommer vi att publicera en rapport om deltagande på hösten samt gå igenom hur invånarnas tankar har påverkat. Under sen vår - början av sommaren kommer vi att genomföra en enkät för att kartlägga invånarnas erfarenheter om deltagandet i projektet. I slutet av sommaren kommer vi att publicera en slutrapport om linjenätet.

 

Fint att du har hittat vår blogg om linjenätsplanen vid Ring I! Denna blogg fungerar som en officiell kanal för växelverkan och vi HRT:s kollektivtrafikplanerare uppdaterar bloggen. Här kan du diskutera med oss. Delta i planeringen och påverka!

 

Vi gör planeringsarbete från hösten 2022 till våren 2023. De eventuella förändringarna i busslinjenätet på Ring I beräknas genomföras 2025. Läs mer om busslinjenätsgranskningen på Ring I här.