HRT:s styrelsebeslut 30.3.2021

Styrelsens sammanträde skedde på distans tisdagen den 30 mars.

Godkännande av bokslutet för 2020

Styrelsen beslöt framställa till samkommunsstämman att räkenskapsperiodens underskott, drygt 71 miljoner euro, bokförs på över-/underskottskontot från tidigare år.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska)

Betalning av ränta på grundkapitalet och på det kommunvisa över-/underskottet

Styrelsen beslöt framställa till samkommunsstämman att ingen ränta betalas på grundkapitalet för 2020. Styrelsen beslöt också föreslå till samkommunsstämman att ingen ränta betalas till medlemskommunerna på det kommunvisa kumulativa överskottet eller faktureras för det kommunvisa underskottet för 2020, eftersom 12 månaders euriborräntan som används som kalkylränta var negativ på räkenskapsårets första dag.

Länk till protokollet (på finska)

Utfallet för HRT:s styrkort 2020 och beslut om betalning av resultatpremie

Styrelsen beslöt antecka utfallet för HRT:s styrkort 2020 till kännedom. Grunderna för betalning av resultatpremien uppfylls inte och därför har man beslutat att inte betala resultatpremier för 2020.

Länk till protokollet (på finska)

HRT:s ekonomiska situation och risker

Styrelsen beslöt anteckna till kännedom HRT:s ekonomiska situation och risker. Situationen med coronaviruset och det låga passagerarantalet påverkar HRT:s biljettintäkter så att intäkterna kan bli lägre än budgeterat för 2021.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska)

Utlåtande om förslaget till underjordisk generalplan för Helsingfors

Styrelsen gav ett utlåtande om förslaget till underjordisk generalplan för Helsingfors.

Länk till protokollet (på finska)