MAL 2023 siktar på hållbar tillväxt och fungerande trafiksystem i Helsingforsregionen

Helsingforsregionen växer och förtätas. Tillväxten får stöd av den befintliga samhällsstrukturen och av ett hållbart trafiksystem. Bland annat dessa principer ingår i MAL 2023 -planen om markanvändningen, boendet och trafiken. HRT:s styrelse godkände avsnittet med trafiksystemet i MAL 2023-planen och dess konsekvensbedömning i sitt möte 12.9.2023..

De viktigaste målen i MAL 2023-planen är en kolneutral, välmående och framgångsrik Helsingforsregion. ”Med MAL 2023-planen bygger vi en region där nuvarande och kommande invånare kan leva ett lyckligt liv och kan resa smidigt i vardagen. Samtidigt ska vi svara på tillväxten på ett hållbart sätt och garantera goda förhållanden för näringslivet och andra aktörer. För att uppnå utsläppsmål behöver vi samarbete mellan hela Helsingforsregionen och alla aktörer”, säger direktör Sini Puntanen som svarar på HRT:s MBT 2023-arbete.

Invånarantalet ökar med 400 000 före 2040

I Helsingforsregionen väntas befolkningen växa från dagens 1,5 miljoner invånare till nästan två miljoner före 2040.

För att besvara tillväxten behövs det byggas 16 500 nya bostäder årligen. Det nya byggandet riktas huvudsakligen till de redan byggda områdena vid centrum och vid spårtrafiken. Detta innebär att samhällsstrukturen i regionen förtätas. Det byggs mångsidiga alternativ för boendet med hög kvalitet för invånarnas behov i Helsingforsregionen. Bostadsområden som hotas av att bli efter utvecklingen, förnyas målmedvetet.

Ta ut allt av det redan existerande kollektivtrafiknätet

Det hållbara trafiksystemet har en stor roll i MAL 2023-planen. Kollektivtrafiken stöder sig på stomnätet - framförallt på spårtrafiken. Det är viktigt att säkerställa att det nuvarande kollektivtrafiknätet fungerar. Bland annat byggandet av närtågsdepåer, grundrenovering av tåg- och metrostationer och förnyelse av metrons säkerhetssystem ingår i planens projekt.

Resans pris är en central faktor som påverkar kollektivtrafikens popularitet. Lägre biljettpriser skulle innebära stora nyttor för hela regionen. Också bilisterna skulle dra nytta av det eftersom i och med användning av kollektivtrafiken ökar, minskar rusningen. I MAL 2023-planen ingår ett förslag om ett årligt stöd på 150 miljoner euro till kollektivtrafiken som staten betalar. Med hjälp av stödet skulle man kunna minska priserna med en tredjedel från dagens nivå.

Också cykling och gång är en viktig del av det hållbara trafiksystemet. Med i planen finns de saknade förbindelserna och förbättringarna på det regionala huvudnätet för cykeltrafik. Ett regionalt program för att främja gång utarbetas som bäst.

Vägnätet utvecklas så att godstrafikens behov beaktas, och det byggs rastplatser för tung trafik.

Resans pris har en central roll för kollektivtrafikens popularitet. I MAL 2023-planen ingår ett betydande stöd för kollektivtrafiken (150 miljoner euro per år). Med hjälp av stödet skulle man kunna minska priserna med en tredjedel från dagens nivå. Lägre biljettpriser skulle ge stora nyttor för hela regionen. Också bilisterna skulle dra nytta av det eftersom det skulle minska rusningen.

Ovanligt utmanande att förutspå framtid

MBT 2023-arbetet har genomförts mitt i omvälvande världshändelser. Coronapandemin, kriget i Ukraina och inflationsutvecklingen har gjort det svårare att förutspå framtiden. Konjunkturläget håller på att försvagas. Planens konsekvenser har bedömts mångsidigt och på ett omfattande sätt. Såväl trafikprognoser som sakkunnigbedömningar har fungerat som stöd.

Regionen väntas växa i framtiden och för att kunna dämpa klimatförändringen behövs mångsidiga åtgärder. Åtgärder som presenteras i planen är inte tillräckligt för att uppnå minskningsmålet för koldioxidutsläpp.

För att minska utsläpp behöver trafikmängderna minska och drivkrafterna förnyas. I MAL 2023-planen ingår inte åtgärder som begränsar biltrafiken så i och med att regionen växer ökar också trafikmängden. Person- och busstrafiken förväntas övergå snabbt till el och till övriga drivkrafter med låga emissioner men förändringen i drivkraften för tung trafik behöver försnabbas. Sini Puntanen konstaterar: ”Vi behöver stadigt samarbete och nya medel från staten, regionen och kommunerna för att vi ska uppnå målen för utsläppsminskningen.”

Nästa steg MBT-avtalet

HRT ansvarar för beredning av trafiksystemdelar i MBT 2023-planeringen samt för planens konsekvensbedömning. Syftet är att MAL 2023-planen ska godkännas förutom av HRT:s styrelse också av regionens beslutsfattande under hösten 2023.

Avsnittet med trafiken i MAL 2023-planen godkändes för medlemskommunernas räkning av HRT:s styrelse i styrelsemötet 12.9.2023. Planen godkänns för de övriga kommunernas räkning av KUUMA-direktionen och de berörda kommunerna.  Helsingforsregionens samarbetsmöte HRSM behandlade markanvändningens och boendets innehåll i sitt möte 12.9.2023. Efter att HRSM har godkänt planen skickas den vidare till kommunerna för godkännande.

MAL 2023 - planen är en utgångspunkt för MBT-avtalet mellan staten och kommunerna. Förberedelserna av avtalet startar på hösten 2023. I MBT-avtalet avtalas om de viktigaste åtgärderna inom närmaste åren, t.ex. om stora spårprojekt och antalet nya bostäder. Särskilt viktigt anses vara statens tilläggssatsning för att kollektivtrafikens biljettpriser i regionen kan sänkas och servicenivå förbättras.

 

Vad är MBT-planeringen?

  • MAL 2023-planen är en strategisk plan om markanvändningen (M), boendet (B) och trafiken (T) i Helsingforsregionen som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner. Planen beskriver kommunernas gemensamma målbild om utvecklingen i regionen fram till 2040 och skapar vision fram till 2060. I planhelheten ingår även den lagstadgade trafiksystemplanen.
  • En viktig del av MBT 2023-planeringen är konsekvensbedömningen med vilken säkerställs att planens åtgärder är effektiva och att de styr Helsingforsregionen i önskad riktning.
  • MBT-planeringen genomförs i fyraåriga cykler. Kommunerna ansvarar för planeringen av markanvändningen och boendet, HRT ansvarar för planeringen av Helsingforsregionens trafiksystem och för konsekvensbedömningen av planen.
  • Helsingforsregionens samarbetsmöte HRSM och kommunerna i regionen fattar beslut om MAL-planens innehåll om markanvändningen och boendet. HRT:s styrelse godkänner trafiksystemdelen för HRT:s medlemskommuners räkning och KUUMA-styrelsen och de berörda kommunerna för de övriga kommunernas räkning.
  • Läs mer på hsl.fi