Svara på enkäten och berätta hur trygg du upplever att HRT:s kollektivtrafik är

Det är viktigt för oss att kollektivtrafikresor är så trygga som möjligt för alla. Vi vill få veta hur trygg invånarna upplever HRT:s kollektivtrafik. Svaren är viktiga för att vi kan arbeta för ökad trygghet. Därför genomför vi undersökningen "Upplevd trygghet i HRT:s kollektivtrafik".

Vi gör enkäten för att få bättre förståelse för invånarnas erfarenheter av tryggheten i kollektivtrafikmiljön samt för de behov som invånarna har. Vi önskar att både användare av kollektivtrafik samt personer som inte använder kollektivtrafik besvarar enkäten.

I enkäten ber vi svararna att berätta om sina egna och sina familjemedlemmars resor ur trygghetens synvinkel. Vi ber svararna också att tänka på olika utvecklingsobjekt i kollektivtrafiken ur trygghetens synvinkel.

Finns det delområden som upplevs trygga och vad som kunde förbättras? Finns det ett område som upplevs mer otryggt än de andra områden?

Du kan svara på finska, svenska eller engelska. Svarstiden går ut 21.12.2023. Det tar ca 10 minuter att besvara enkäten. Denna enkät är en del av Aleksi Fribergs pro gradu - avhandling inom magisterprogrammet i säkerhetsledning vid Tammerfors universitet.

Gå till enkäten här!