HRT:s styrelsebeslut 19.3.2024

HRT:s styrelses sammanträde skedde den 19 mars 2024. Styrelsen fattade beslut i följande ärenden.

Internrevision, berättelse 2023 och plan 2024

Styrelsen beslöt anteckna för kännedom sammanlagsrapporten för 2023 och revisionsplanen för internrevision för 2024.

Länk till protokollet (på finska)

Godkännande av bokslutet för 2023

Styrelsen beslöt att godkänna och underteckna bokslutet och lämna det till revisorerna för granskning samt lämna bokslutet efter revisionen och revisionsnämndens beredning till samkommunsstämman för behandling.

Länk till protokollet (på finska)

Mer information finns i ett separat meddelande

Utfallet för HRT:s resultatkort 2023 och betalning av resultatpremie

Styrelsen beslöt att godkänna 79 procent som utfall för HRT:s resultatkort 2023 och att betala en summa motsvarande 79 procent av den ordinarie månadslönen till HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen.

Resultatpremiesystemet gäller HRT:s hela personal. Styrelsen beslöt befullmäktiga den vikarierande vd:n Vesa Silfver att fatta beslut om en resultatpremie för år 2023 som betalas till tjänsteinnehavare och arbetstagare i enlighet med resultatpremiesystemet som styrelsen har godkänt.

Enligt resultatpremiesystemet betalas en årlig resultatpremie till hela personalen på samma grunder som till den verkställande direktören, det vill säga en summa motsvarande 79 procent av den ordinarie månadslönen.

Länk till protokollet (på finska)

Skickande av grundavtalet till kommunerna för godkännande

HRT har uppdaterad grundavtalet som trädde i kraft år 2018 på basis av förhandlingar med medlemskommunerna och deras utlåtanden.

Styrelsen beslöt att skicka det uppdaterade grundavtalet för godkännandet till städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Kervo samt till kommunerna Kyrkslätt, Sibbo, Sjundeå och Tusby.

Länk till protokollet (på finska)

Sammankallande av samkommunsstämman 21.5.2024

Styrelsen beslöt att sammankalla samkommunsstämman tisdagen den 21 maj 2024 kl. 11.00. Mötet hålls elektroniskt i HRT:s huvudlokal på adressen Semaforbron 6, Helsingfors.

HRT:s styrelse beslöt att befullmäktiga den vikarierande vd:n att utarbeta och skicka ut kallelsen till sammanträde och föredragningslistan i enlighet i vad som anges ovan.

Styrelsen beslöt att be medlemskommunerna utse sin representant till samkommunsstämman och meddela HRT:s registratur senast fredagen den 17 maj 2024 om representation i samkommunsstämman inte grundar sig på ställningsfullmakt eller på ett tidigare beslut.

Länk till protokollet (på finska)