Användarvillkor för Helsingfors och Esbo stadscyklar

1. Allmänt

I detta avtal fastställs användningsvillkoren (härefter Användningsvillkoren) som användaren ska iaktta för att få använda stadscykelsystemet i Helsingfors och Esbo (härefter också Tjänsten). Tjänsten produceras av affärsverket Helsingfors stads trafikverk och av Esbo stad (härefter tillsammans Serviceproducenten). De har producerat stadscykelservicen i samarbete med CityBike Finland och Helsingforsregionens trafik samkommun (härefter HRT).

Stadscyklar är sambrukscyklar som användarna kan ta i bruk på cykelstationerna. Cyklarna ska användas huvudsakligen inom stationsnätets område. Stadscykeln får användas endast i de områden som är avsedda för cyklar, såsom på gator och cykelvägar.

Användarvillkoren tillämpas på allt innehåll i Tjänsten om inget annat skilt meddelats eller avtalats om för vissa delar.

Personen som nyttjar tjänsten (härefter Användaren) ska godkänna Användningsvillkoren som bindande för att få använda Tjänsten.

Användaren av tjänsten ska vara minst 15 år som har registrerat sig som användare av tjänsten och godkänt gällande användarvillkoren. Det är inte möjligt att använda Tjänsten om Användaren inte godkänt Användningsvillkoren. Rätten att använda Tjänsten kan nekas på det sätt som noggrannare beskrivits i Användningsvillkoren.

2. Registrering, personuppgifter och användning av Tjänsten

För att kunna använda Tjänsten ska personen registrera sig som Användare av Tjänsten på Tjänstens webbplats (hsl.fi/stadscyklar), samt betala för den valda användningsperioden: en dag, en vecka eller hela säsongen.

När en person registrerar sig som Användare av Tjänsten ska han eller hon ge de uppgifter som förutsätts för användningen av Tjänsten. Serviceproducenten har rätt att behandla användarens personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) och annan gällande lagstiftning samt på de sätt som närmare beskrivs i Tjänstens registerbeskrivning.

De uppgifter som Användaren gett kan användas i statistik. Enskilda användare kan inte identifieras i statistiken. Statistik används för att kartlägga användningen av Tjänsten och för att förbättra Tjänsten. Serviceproducenten kan också använda Användarens kontaktuppgifter för att kontakta Användaren.

Användarens kontaktuppgifter kan enbart användas för direktmarknadsföring eller meddelanden från Serviceproducenten ifall Användaren skilt samtycker till detta.

Efter att Serviceproducenten godkänt Användarens registrering som Användare av Tjänsten, har Användaren rätt att använda Tjänsten i enlighet med Användningsvillkoren.

Användaren kan logga in på Tjänsten med antingen ett HRT-kort eller det sjusiffriga ID-numret för cyklister som ges i samband med registrering som Användare av Tjänsten. Därtill behöver Användaren en PIN-kod, som Användaren själv kan välja vid registreringen och som kan ändras vid behov.

Användaren svarar för all användning av Tjänsten som sker med användarens identifieringsuppgifter och för de eventuella kostnader, avgifter, skyldigheter och sanktioner som orsakas av användningen av Tjänsten.

Ifall Användaren glömmer sina inloggningsuppgifter eller förlorar HRT-kortet som använts för inloggning kan han eller hon be om nya inloggningsuppgifter på Tjänstens webbplats.

Användaren kan granska och ändra sina uppgifter på Tjänstens webbplats.

Användare som betalat och registrerat sig för en endagsperiod kan samtidigt ta i bruk högst fyra stadscyklar. Användaren är ansvarig för alla cyklar tills de returneras. En Användare som valt en längre användningsperiod kan ha högst en stadscykel i bruk samtidigt.

Användaren kan avregistrera sig som Användare av Tjänsten genom Tjänstens webbplats. Betalningar som redan debiterats av Användaren ersätts dock inte på efterhand åt Användaren.

3. Tjänstens tillgänglighet och innehåll

Tjänsten är i användning varje år från början av april till slutet av oktober. Tjänstens webbplats kan användas året om. På Tjänstens webbplats kan Användaren granska och redigera sina egna uppgifter. Stadscykelsystemet kan i undantagsfall vara ur funktion vid en eller flera cykelstationer. Vid stadscykelsystemets cykelstationer finns inte nödvändigtvis heller lediga stadscyklar eller ställningar för att returnera stadscykeln. Serviceproducenten är inte ansvarig för till exempel de ovan nämnda eller andra bristerna i Tjänsten.

Serviceproducenten utvecklar Tjänsten och har rätt att ändra Tjänsten och dess innehåll som en del av sin vanliga verksamhet på det sätt och vid de tidpunkter som Serviceproducenten anser bäst.

4. Kundservice

Användaren kan om han eller hon så önskar få mer information och hjälp att använda Tjänsten från Tjänstens webbplats samt från Citybike Finland Oy:s kundtjänst, vars kontaktuppgifter finns på Tjänstens webbplats och vid cykelstationerna.

5. Betalningar

Den giltiga prislistan meddelas på Tjänstens internetsida. Serviceproducenten kan ändra priserna efter att ha meddelat om ändringarna på Serviceproducents webbplats minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft.

När användaren har betalat en användningsperiod för en dag, en vecka eller för en hel säsong i samband med registreringen, kan han eller hon låna stadscyklar så många gånger han eller hon vill utan tilläggsdebitering så länge varje cykeltur inte överstiger 60 minuter. Ifall man cyklar mer än 60 minuter åt gången med en och samma cykel debiteras användaren en tilläggsavgift enligt Tjänstens prislista. Efter att stadscykeln återlämnats korrekt till en cykelstation, kan Användaren hämta ut en ny stadscykel med samma användningsvillkor. Då börjar räkning av högst 60 minuters cykeltur på nytt.

Om man inte återlämnar stadscykeln korrekt inom fem (5) timmar, kan Användaren debiteras en ersättning på 80 euro. Om en stadscykel inte återlämnas till en cykelstation eller på något annat sätt till Serviceproducenten inom ett (1) dygn, ser vi det att den försvunnit.  För en försvunnen stadscykel krävs en ersättning på 400 euro av Användaren.  För en försvunnen stadscykel krävs inte en ersättning, om man kan bevisa på basis av den information som Användaren har angett att han/hon har blivit av cykeln mot sin egen vilja och om ärendet har gjorts en brottsanmälan till polisen.

6. Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren förbinder sig att använda tjänsten i enlighet med användarvillkoren och betala om användning av Tjänsten i enlighet med den gällande prislistan.

Användaren förbinder sig till att använda Tjänsten på ett sakligt sätt för de ändamål som den är avsedd för i en användningsmiljö som lämpar sig för den. Användaren ska vara medveten om de gällande användningsvillkoren.

Användaren ska försöka förhindra vandalism och stöld av stadscyklar i dennes besittning och också i övrigt vara särskilt försiktig i användningen av stadscyklarna.

Användaren ska kontrollera alltid stadscykelns skick innan han eller hon tar den i bruk och ansvarar själv för att stadscykeln är säker och i körskick.  Användaren är inte ansvarig för att en stadscykel går sönder såvida Användaren iakttar vanlig aktsamhet i användningen av stadscykel.

Användaren ansvarar för att kontrollera stadscykelns skick och säkerhet innan han eller hon börjar använda den.   När man tar en stadscykel i bruk ska först följande saker kontrolleras:

  • Sadeln och pedalerna är stadigt på plats
  • Bromsar, ringklocka och lampor fungerar
  • Ramen och däcken är hela.

Ifall stadscykeln inte är i skick och säker eller den är söndrig eller vandaliserad ska Användaren returnera den till cykelstationen och meddela omedelbart Serviceproducenten om det.

Användaren är ansvarig för den stadscykel han eller hon använt tills den har returnerats korrekt till cykelstationen. Det är på användarens ansvar att se till att stadscykeln returneras till cykelstationen så att datasystemet meddelar att returneringen av cykeln lyckades. Om cykeln inte kan returneras korrekt till cykelstationen på grund av ett fel i datasystemet eller av någon annan orsak, ska Användaren meddela omedelbart Serviceproducenten om det.

När Användaren återlämnar en stadscykel till en fullsatt cykelstation, svarar Användaren för att cykeln är korrekt låst med vajerlås som finns inuti cykelstyret. Låset ska fästas runt ett fast föremål, exempelvis en annan stadscykel som är låst i cykelstyret, en stolpe eller ett staket och vajerlåset ska fästas till användarens cykel.

Användaren ska iaktta de gällande trafikreglerna. Det är tillåtet att cykla på cykelvägen eller körbanan. På trottoaren mäste cykeln ledas.

Ifall Användaren uppdagats använda stadscyklar i strid med dessa användningsvillkor, förbinder sig Användaren till att returnera stadscykeln till en cykelstation eller ifall Serviceproducenten begär detta.

Ifall en stadscykel är part i en olycka, eller ifall en stadscykel skadas av någon annan orsak, eller ifall en stadscykel blir bestulen, förbinder sig Användaren att meddela detta till Serviceproducentens kundtjänst inom två (2) timmar från det skedda samt att göra en brottsanmälan till polisen inom två (2) dygn. En kopia av brottsanmälan ska skickas till Serviceproducenten.

Användaren är ansvarig för all skada som orsakats stadscykeln med avsikt eller som följd av grov oaktsamhet under hela brukstiden tills det att stadscykeln returnerats till cykelstationen. Användaren ansvarar för skadorna i fråga, även om skadan orsakas av en tredje part. Man kan befrias från ersättningsskyldigheten ifall man gör en brottsanmälan om saken inom två (2) dygn till polisen och levererar en kopia av brottsanmälan till Serviceproducenten.

Ifall stadscykeln inte returneras till cykelstationen eller Serviceproducenten inom ett (1) dygn, anses stadscykeln vara försvunnen och en ersättning på 400 euro debiteras Användaren. Ersättningen krävs inte ifall Användaren har meddelat Serviceproducenten inom senast två (2) timmar från det att maximitiden för användning har överskridits att stadscykeln har stulits. Därtill ska Användaren inom två (2) dygn göra en brottsanmälan till polisen, och skicka en kopia av brottsanmälan till Serviceproducenten.

7. Serviceproducentens övriga rättigheter och ansvarsbegränsning

Serviceproducenten ansvarar inte för skador som orsakats genom användning av stadscyklar.

Serviceproducenten reserverar rätten att neka en Användare tillgång till Tjänsten och/eller omedelbart förbjuda Användaren att använda Tjänsten ifall denne brutit mot skyldigheterna som fastställts i Användningsvillkoren.

Serviceproducenten och dess representanter har rätt att när som helst kontrollera ifall Användaren är registrerad i systemet och betalat alla avgifter som avkrävts.

Serviceproducenten ansvarar inte för stadscykelns skick under användning efter det att Användaren har gett sig ut i trafiken från cykelstationen med sin stadscykel. Användaren ansvarar för att kontrollera stadscykelns skick och säkerhet i enlighet med ovan nämnda innan han eller hon börjar använda den.

Serviceproducenten garanterar inte att Tjänsten är felfri och oavbruten. Serviceproducenten ansvarar inte för avbrott i Tjänsten eller andra motsvarande störningar och fel eller eventuella skador som orsakas av dessa. Serviceproducenten ansvarar inte heller för fel eller skador som beror på en tredje parts verksamhet.

Serviceproducenten ansvarar enbart inför Användaren för de direkta skador som den med avsikt eller genom grov oaktsamhet orsakat i strid med Användningsvillkoren.

8. Tillämpbar lag, avgörande av tvister och ändring av Användningsvillkor

På användningsvillkoren och Tjänsten tillämpas Finlands lag. Tvister gällande användningen av Tjänsten ska alltid i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Ifall tvisterna inte kan lösas genom förhandlingar, avgörs tvisten i Konsumenttvistenämnden eller i Helsingfors tingsrätt.

Serviceproducenten har rätt att ändra dessa Användningsvillkor efter att ha meddelat om ändringarna på Serviceproducents webbplats minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om ändringarna i Användarvillkoren meddelas på tjänstens webbsida.