Helsingin seutu löysi keinot liikenteen päästöjen puolittamiseen

Helsingin seutu löysi keinot liikenteen päästöjen puolittamiseen - HSL:n hallitus hyväksyi osaltaan maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelman. Helsingin seutu puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Ihmisten ja tavaroiden liikkumista helpotetaan neljän miljardin liikenneinvestoinneilla. Tiemaksuille etsitään Helsingin seudulle sopiva malli. Uusia asuntoja rakennetaan 16 500 vuosittain. Nämä tavoitteet ja konkreettiset keinot niiden saavuttamiseen sisältyvät Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 –suunnitelmaan. Sen pohjalta neuvotellaan MAL-sopimus valtion ja seudun kuntien kesken.

Koko seudun yhteistyönä tehty MAL 2019 -suunnitelma listaa lukuisia konkreettisia keinoja, joilla seudusta tehdään 2030 mennessä vähäpäästöinen, houkutteleva, elinvoimainen ja hyvinvoiva. HSL:n hallitus hyväksyi tänään omalta osaltaan Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelman, jonka avulla nämä tavoitteet toteutetaan.

MAL 2019 -suunnitelma sisältää Helsingin seudun lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, josta HSL vastaa. Sen tehtävänä on määritellä, miten liikennejärjestelmää kehitetään tulevina vuosina toimivammaksi. MAL 2019-suunnitelman keinoilla koko liikennejärjestelmää käännetään kestävämmäksi.

Kestävään liikkumiseen investoidaan 4 miljardia euroa

Helsingin seutu kasvaa kovaa vauhtia. Jotta kasvu hyödyttäisi sekä nykyisiä että tulevia asukkaita ja haittavaikutukset olisivat mahdollisimman pienet, seudun liikenteen kasvu ohjataan kestäviin kulkumuotoihin.

MAL 2019 -suunnitelmassa esitetään liikenteeseen noin 4 miljardin investointeja, joista 85 prosenttia joukkoliikenteeseen.

”Investoinnit on suunniteltu niin, että ihmiset liikkuvat sekä oman terveytensä että ympäristön kannalta selvästi nykyistä paremmin. Kun investoinnit tehdään oikealla hetkellä, niillä voidaan vaikuttaa myös palveluiden, asuntojen ja työpaikkojen sijoittumiseen kestävän liikkumisen alueille”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Raiteisiin on määrä investoida eniten, noin 3,3 miljardia euroa, seuraavan kymmenen vuoden aikana. Merkittävimpiä 2020-luvulla aloitettavia joukkoliikenneinvestointeja ovat Espoon kaupunkirata Kauklahteen, lähijunaliikenteelle rakennettavat varikot pääradalle ja rantaradalle sekä Helsingin kantakaupungin alle rakennettava Pisara-rata. Pasila–Riihimäki-radan kapasiteettia lisätään ja Kerava–Nikkilä-radan henkilöliikenne aloitetaan, kun maankäyttö kehittyy niin, että lähijunaliikenteelle on riittävästi käyttäjiä. Seudun pikaraitiotieverkostoa laajennetaan viidellä uudella linjalla Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Metron kapasiteetti varmistetaan kääntöraiteella ja automatisoinnilla.

Pyöräliikennettä edistetään toteuttamalla kilpailukykyinen pyöräliikenteen pääverkko. Sitä parannetaan lähivuosina muun muassa rakentamalla Helsingin päärautatieaseman alittava pyöräliikennetunneli ja Järvenpää­­–Tuusula–Kerava-yhteys pääradan varteen.

”Mitä monipuolisemmin liikkumisvaihtoehtoja on tarjolla, sitä useampaa asukasta liikennejärjestelmä palvelee. Jokainen jalankulkija, pyöräilijä tai joukkoliikenteen käyttäjä vähentää omalta osaltaan myös ajoneuvoliikenteen ruuhkautumista”, sanoo HSL:n liikennejärjestelmä- ja tutkimukset -osaston johtaja Sini Puntanen.

Tieinvestointeja tehdään niin, että ne parantavat valtakunnallisen tavaraliikenteen sujuvuutta. Tavaraliikenteen yhteyksiä parannetaan muun muassa Keski-Uudellamaalla Järvenpäästä valtatie 3:n suuntaan, Kehä III:lla sekä valtatiellä 4.

”MAL-suunnitelman keinoilla hillitään tehokkaasti ruuhkautumista. Se helpottaa kaikkien liikkumista ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä muun muassa parantamalla työvoiman saavutettavuutta ja nopeuttamalla tavara- ja jakeluliikennettä”, Puntanen sanoo.

 

Liikenteen päästöt puolitetaan 2030 mennessä

MAL 2019 -suunnitelman keskeinen tavoite liikenteen osalta on kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen. Liikenteen päästöt on määrä puolittaa 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta valtakunnallisen liikenteen päästötavoitteen mukaisesti. Tehokkaimmat keinot päästöjen leikkaamiseksi ovat sähkö- ja vähäpäästöisten autojen osuuden voimakas kasvattaminen, tiemaksujen käyttöönotto ja bussiliikenteen päästöjen vähentäminen.

Tiemaksut vähentävät tehokkaasti ruuhkautumista ja helpottavat niiden liikkumista, joille autoilu on välttämätöntä. Parempi joukkoliikenne yhdessä tiemaksujen kanssa lyhentää henkilöautojen, tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen matka-aikoja. Tiemaksut vähentävät myös liikenneonnettomuuksia, melua ja pienhiukkaspäästöjä seudulla.

”Helsingin seudulle tulee suunnitella valtion ja kuntien kanssa yhdessä tänne sopivaa tiemaksujärjestelmää, arvioida sen vaikutuksiaja valmistautua sen käyttöönottoon. Myös lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa, jotta tiemaksuja voidaan kokeilla. Vaikka MAL 2019 –suunnitelman keinovalikoima on laaja, myöstiemaksut tarvitaan mukaan yhtenä keinona muiden joukossa, jotta päästöt saadaan laskemaan tarpeeksi”, Puntanen sanoo.

Liikenteen hinnoittelun osalta selvitykset optimaalisista malleista, vaikutusarvioinnit ja vaadittava lainsäädäntö laaditaan ensin ja päätökset seudulla tehdään näiden jälkeen.

Sähköautojen yleistymistä voidaan nopeuttaa verotusta muuttamalla ja huolehtimalla siitä, että sähköautoilla on riittävästi latauspaikkoja. Pysäköintipolitiikalla pitää ohjata kestävämpään liikkumiseen. Bussien lisäksi myös muun raskaan liikenteen päästöjä pitää leikata.

 

Helsingin seudulle rakennettaan 16 500 asuntoa joka vuosi

Helsingin seutu kasvaa. Vuonna 2050 seudulla ennustetaan asuvan 2 miljoonaa asukasta. MAL 2019-suunnitelman tavoite on tehdä seudusta houkutteleva ja toimiva sekä nykyisille että uusille asukkaille.

Jotta seudun kasvu tapahtuisi kestävästi, se ohjataan nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Tavoitteena on, että pääosa asunnoista ja työpaikoista rakennetaan suunnitelmassa määritetyille ensisijaisesti kehitettäville vyöhykkeille, eli alueille, joilla joukkoliikenne on kilpailukykyinen vaihtoehto.

Uusia asuntoja rakennetaan riittävästi ja samalla huolehditaan elinympäristön laadusta. MAL 2019 –suunnitelman tavoitteena on rakentaa seudulle joka vuosi 16 500 uutta asuntoa.

 

MAL 2019 –suunnitelmaa seuraa sopimus valtion ja kuntien kanssa

HSL vastaa MAL 2019 -suunnittelussa liikennejärjestelmäosion valmistelusta. MAL 2019 suunnitelma on tarkoitus hyväksyä seudun päätöksenteossa keväällä 2019, jonka jälkeen sitä aletaan toteuttaa.

HSL:n hallitus hyväksyi MAL 2019 –suunnitelman liikenteen ja jäsenkuntiensa osalta kokouksessaan 26.3. Niiden kuntien osalta, jotka eivät ole HSL:n jäseniä, liikennesisällöt hyväksytään KUUMA-johtokunnan lähettämänä kuntakohtaisesti.  Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK käsittelee suunnitelman maankäytön ja asumisen sisältöjä kokouksessaan 28.3. HSYK lähettää hyväksymisensä jälkeen suunnitelman edelleen kuntien hyväksyttäväksi.

MAL 2019 -suunnitelma on lähtökohta valtion ja kuntien väliselle MAL-sopimukselle, jota valmistellaan tänä vuonna. MAL-sopimuksessa sovitaan tärkeimmistä lähivuosien toimenpiteistä – esimerkiksi isoista raidehankkeista ja asuntotuotannosta. MAL 2019 –suunnitelma antaa myös seudun lähtökohdat ensimmäiselle 12-vuotiselle valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelmaluonnos ja luonnos sen vaikutustenarviointiselostukseksi olivat lausunnoilla 14.11.2018–18.1.2019. Lausuntoja saatiin 28 ja kannanottoja 20. Lisäksi 775 ihmistä vastasi verkossa olleeseen suunnitelmaluonnosta käsitelleeseen kyselyyn.

 

MAL 2019 -suunnitelmaan, sen vaikutusten arviointiselostukseen ja liikenteen toimenpidekortteihin voi tutustua täällä.