Allmänna rese- och biljettvillkor för HRT:s kollektivtrafik

Dessa allmänna rese- och biljettvillkor tillämpas från och med 1.1.2023, och de ersätter de tidigare villkoren för resor och biljetter.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) erbjuder kollektivtrafik och utvecklar en fungerande mobilitetshelhet i Helsingforsregionen.  HRT:s verksamhetsområde omfattar nio (9) medlemskommuner: Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo, Tusby, Kyrkslätt och Sjundeå.

HRT:s allmänna rese- och biljettvillkor för kollektivtrafiken tillämpas på kollektivtrafikresor och köp av biljetter som HRT ordnar. 

Dessa villkor är tillgängliga på finska, svenska och engelska. Om de olika språkversionerna står i konflikt med varandra, följer vi i första hand de finskspråkiga villkoren. 

Vid användning av HRT:s webbtjänster, HSL-appen och HRT företagsportalen tillämpas utöver dessa villkor även särskilda användningsvillkor:

Användarvillkoren för HRT:s webbtjänster

Användarvillkoren för HSL-appen

Användarvillkoren för HRT företagsportalen

Särskilda villkor tillämpas på Stadscykeltjänsten. Läs mer om stadscyklar 

De termer som används i dessa villkor har följande betydelse:

Rabattgrupp

Vissa kundgrupper kan köpa biljetter till rabatterat pris.  Rabatten är procentuell och beräknas på motsvarande biljettpris för vuxna. 

Kund eller du  

privatperson (konsument) eller företag som använder HRT:s tjänster (näringsidkare). 

Kundgrupper: Till exempel vuxna, studerande, pensionärer och 7-17-åriga barn.  Kundgruppen påverkar biljettpriset. Vissa kundgrupper har när förutsättningarna uppfylls rätt att köpa biljetter till rabatterat pris eller resa utan biljett. 

Innehavarspecifikt HRT-kort HRT-kortet kan användas av vem som helst som hör till HRT-kortets kundgrupp (vuxen eller barn).  Ett innehavarspecifikt HRT-kort lämpar sig på gemensam användning till exempel av företag eller familjer.
Personligt HRT-kortti Ett personligt HRT-kort får endast användas av kortägaren och får inte överlåtas till en annan person.
HRT Samkommunen HRT Helsingforsregionens trafik (FO-nummer: 2274586-3).
HRT-området Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo, Tusby, Kyrkslätt och Sjundeå.
HRT-kortet HRT:s resekort med vilket du kan köpa biljetter och värde för att kunna använda kollektivtrafiken i HRT-området.  Med HRT-kortet kan du endast använda biljetter och värde som laddats på det.
HRT-korttjänsten (kortti.hsl.fi) En webbtjänst med personliga koder där du kan köpa biljetter till HRT-kortet, kontrollera biljett- och laddningsinformationen och spärra ett försvunnet HRT-kort.
HRT:s serviceställe HRT:s serviceställe.
HSL-appen App, som du kan ladda ned i appbutikerna App store, Google Play och AppGallery och där du kan köpa och administrera biljetter, använda Reseplaneraren och se trafikinformation. Med HSL-appen kan du bara använda de biljetter som du köpt via HSL-appen.
Tredje parts försäljningsställe Försäljningsställe som upprätthålls av tredje part och där du kan köpa HRT:s biljetter.  Sådana är till exempel HRT-områdets R-kiosker, Prisma-affärerna, S-Marketar, Alepabutiker och flera K-Marketar. 
Kortläsare En anordning som finns på trafikmedlet eller på perrongområdet och som läser biljetten på HRT-kortet, en mobil enhet eller annan enhet. 
Kortavgift Engångsavgift för nya HRT-kort, dvs. priset på nytt HRT-kort.  Kortavgiften bestäms enligt HRT:s gällande prislista.     
Konsument En privatperson som använder HRT:s tjänster för annat ändamål än näringsverksamhet.

Serviceställe som upprätthålls av kommunerna Ett serviceställe som upprätthålls av kommunerna i HRT-området.
Handläggningsavgift Vid gottgörelse, ändring och uppsägning av biljetterna debiteras kunden vid serviceställen samt för annullering av kontrollavgiften.  Handläggningsavgiften bestäms enligt HRT:s gällande prislista.
Trafikmedel Buss, tåg, metro, spårvagn eller färja som vi använder för att transportera personer och utföra kollektivtrafiktjänster.
Biljett eller resebiljett Ger rätt att resa med HRT-områdets kollektivtrafik.  Din biljett kan vara 1) en biljett som laddas på HRT-kortet, 2) en elektronisk biljett i HSL-appen, 3) ett HRT-engångskort av papp, 4) en biljett som skrivits ut på papper eller 5) elektronisk biljett i MaaS-leverantörernas app.
Biljettautomat

Automat som finns på HRT:s hållplats eller perrong och där du kan köpa biljetter eller ladda HRT-kortet.

Biljettyp Olika biljetter, som är enkelbiljetter, dygnsbiljetter, periodbiljetter och tilläggsbiljetter.
MaaS som "Trafiktjänst" dvs. "Mobility as a Service".  MaaS som en enskild serviceform hänvisar till tjänstehelheter som samlats in om olika tjänsteleverantörers mobilitetstjänster och som användaren kan använda i en app i telefonen eller i någon annan bärbar utrustning.
MaaS-tjänsteleverantör Aktörer som förmedlar reserätt till kollektivtrafiken, dvs. erbjuder MaaS-tjänster..
Betalningsområde Metrostationens plattformsområde eller färjans kajområde där du måste ha en giltig biljett.  Vid metrostationer börjar betalningsområdet upptill vid rulltrapporna vid kortläsarna.  Betalningsområdet för Sveaborgsfärjan börjar vid kortläsarna.
Försäljningsapparat Kortläsare, biljettautomater och försäljningsanordningar på försäljningsställen.
HRT-engångskort av papp  Engågskort av papp som kan laddas med engångs- och dygnsbiljetter
Tjänst HRT:s resetjänster inom kollektivtrafiken.
Serviceavgift Försäljningsställena kan debitera utöver priset på biljetten eller värde en serviceavgift för köp av biljetten och för att ladda upp värdet. Serviceavgiften bestäms enligt försäljningsställen.
Betaltillägg vid mobilbetalningar Du kan betala biljetten i HSL-appen med mobilbetalning i samband med telefonräkningen om biljettens pris är under 50 euro. På dessa betalningar läggs till ett betaltillägg på 1,6 procent.
Tjänsteleverantör Den trafikföretag, återförsäljare, underleverantör eller någon annan aktör som ingått serviceavtalet med HRT.  
Serviceställe Fysiskt verksamhetsställe, där kunderna kan sköta ärenden som gäller HRT:s kundrelationer, resor och biljetter.  Det finns två typer av serviceställen:  1) HRT:s serviceställe och 2) serviceställen som upprätthålls av kommunerna.
Reseplaneraren (hsl.fi) Tjänst som du kan använda för att söka kollektivtrafikfordon och rutter till destinationen från din startpunkt samt information om vilken biljett du behöver för din resa.  Med Reseplaneraren kan du också söka rutter för att röra dig till fots och med cykel.
U-trafik Busslinjer vars rutt fortsätter utanför HRT-området
Stark autentisering Elektronisk kontroll av kundens identitet till exempel med finländska nätbankskoder eller mobilcertifikat.
Zon HRT-området är indelat i fyra zoner, som har namngetts med bokstäverna A, B, C och D från Helsingfors centrum.  Du kan kontrollera uppgifterna om zonerna och den biljett som behövs för din resa med HSL-appen eller på hsl.fi.

Innehållsförteckning

 1. HRT-kort
 2. Biljetter och köp av biljetter
 3. Biljettyp
 4. Ersättning av biljetter
 5. Rabattgrupper och rätt att resa utan biljett
 6. Användning av biljetter och anvisningar för resor
 7. Biljettkontroll
 8. Kontroll av biljett- och laddningsuppgifter
 9. Cyklar och varor i kollektivtrafiken
 10. Anslutningsparkering
 11. HRT:s ansvar och konsumentens skyldigheter
 12. Överföring, giltighet och ändring av villkor
 13. HRT:s dataskydd
 14. Tillämplig lag och lösning av tvister
 15. Kontaktuppgifter

 

1. HRT-kort

HRT-kortet är ett laddningskort. Du kan köpa biljetter och ladda värde med kortet för att kunna använda kollektivtrafiken inom HRT-området.  HRT-kortet kan vara personligt eller innehavarspecifikt.  Du kan skaffa ett kort från HRT-korttjänsten, serviceställena och innehavarspecifikt kort även på tredje parters försäljningsställen.  HRT-kortet kan användas tills vidare eller fram till dess att vi förnyar HRT-korten eller avslutar underhållet av resekortssystemet. Om du använder HRT-kortet i strid med dessa villkor, kan kortet fråntas dig.

HRT-kortets och HSL-appens bakgrundssystem är inte kopplade till varandra. I HSL-appen kan du med andra ord inte använda HRT-kortets biljetter eller ett värde som laddats på HRT-kortet, och inte heller biljetterna i HSL-appen med HRT-kortet.

1.1. Personligt HRT-kort

 • Ett personligt HRT-kort får endast användas av kortägaren och får inte överlåtas till en annan person.
 • På kortet lagras en kundgrupp som tillsammans med din hemkommun bestämmer vilka biljetter du kan köpa med kortet.
 • Ett personligt HRT-kort kan inte ändras till innehavarspecifikt kort.

1.2. Innehavarspecifikt HRT-kort

 • Ett innehavarspecifikt HRT-kort kan användas av vem som helst som hör till HRT-kortets kundgrupp (vuxen eller barn).
 • Kortet lämpar sig på gemensam användning till exempel av företag eller familjer.
 • Ett innehavarspecifikt HRT-kort kan inte ändras till personligt kort.

1.3. Förkommet HRT-kort

Personligt HRT-kort: Du kan anmäla ditt försvunna personliga kort till spärrlistan Du behöver inte veta numret på ditt HRT-kort, det räcker med att uppge din personbeteckning.

Innehavarspecifikt HRT-kort: Du kan anmäla ett försvunnet innehavarspecifikt kort till spärrlistan endast om personbeteckningen eller företagets FO-nummer har registrerats på kortet.  Om företaget har flera HRT-kort ska du också ange kortets nummer.

Du kan meddela HRT-kortet till spärrlistan på följande alternativa sätt:

 • i HRT-korttjänsten
 • per telefon på numret 09 4766 4000
 • på serviceställen

Ett HRT-kort som finns på spärrlistan kan inte användas för resor, biljetter kan inte laddas på det och det kan inte tas bort från spärrlistan.  

Överföring av en periodbiljett eller värde på ett försvunnet HRT-kort till ett nytt HRT-kort:

Den återstående perioden och/eller värdet på HRT-kortet kan överföras till nytt HRT-kort på serviceställena.  Den återstående perioden laddas till ett nytt HRT-kort från och med den dag du besöker servicestället. Kortavgiften för det försvunna HRT-kortet ersätts inte.  För överföringen debiteras en handläggningsavgift och för ett nytt HRT-kort debiteras en kortavgift.

Ett HRT-kort, som har returnerats som hittegods, förvaras i tjänsteställets hittegodskorg tre (3) månader, varefter kortet tas ur bruk.  Periodbiljetter eller värde som finns på kortet som tagits ur bruk returneras inte till kunden.


1.4. Hur ladda värde på HRT-kortet

Du kan ladda värdet på HRT-kortet i HRT-korttjänsten, biljettautomaterna, serviceställena och en tredje parts försäljningsställen.  Efter du laddat värde kan du köpa biljetter vid kortläsaren med HRT-kortet när du reser i HRT:s trafikmedel. 

Vi återbetalar inte värdet som laddats på HRT-kortet.

 

Hur använda värde som köpts i HRT-korttjänsten:  Innan du kan använda värdet på HRT-kortet som du köpt via HRT-korttjänsten måste du överföra det till HRT-kortet vid kortläsaren.  Det är inte möjligt att utföra överföringen ombord på bussar i U-trafiken.  Det tar högst 60 minuter från köptillfället att du kan överföra värdet på HRT-kortet.

1.5. Felaktigt HRT-kort eller HRT-engångskort av papp

Du kan byta ditt icke fungerande eller annars felaktiga HRT-kort till ett nytt på något av serviceställena. Den oanvända perioden och/eller värdet på det felaktiga kortet kan överföras till ett nytt kort från och med den tidpunkt du uträttar ärenden på serviceställena.

Det är även möjligt att överföra outnyttjade dygn från ett kort av papp som inte fungerar eller annars är obrukbart till ett nytt kort.  De outnyttjade dygnen för ett fysiskt trasigt HRT-engångskort av papp ersätts endast om HRT är ansvarigt för att kortet gått sönder.

Du är skyldig att förvara ditt kort noggrant.

Om ett HRT-kort eller ett HRT-engångskort är obrukbart på grund av något fel som HRT orsakat
Vi ersätter kostnader som orsakas av att kortet är bristfällig, till exempel engångsbiljetter samt telefon- och postkostnader, kvitton och verifikat, om

 • kortet upphör att fungera på grund av ett tekniskt fel eller fel i den fysiska egenskapen,
 • detta har orsakat extra kostnader för dig och
 • villkoren i kapitel 11 "HRT:s ansvar och konsumentens skyldigheter" uppfylls.

Om du är skyldig till att ett HRT-kort eller ett HRT-engångskort av papp får något fel eller går sönder: Vi debiterar en behandlingsavgift för överföring av värdet och/eller perioden till det nya kortet och en kortavgift för det nya HRT-kortet. Vi ersätter inte de dygn som inte har använts på ett HRT-engångskort av papp.

2. Biljetter och köp av dem

2.1. Försäljningsställer för biljetter

Du kan köpa en biljett på följande försäljningsställen:

 • HSL-appen
 • HRT-korttjänsten
 • biljettautomater som ofta är placerade på HRT-hållplatser eller på perronger
 • tredje parts försäljningsställen
 • tjänster för MaaS-tjänsteproducenter

I HSL-appen, HRT-korttjänsten och biljettautomaterna debiteras ingen separat serviceavgift. De övriga försäljningsställena kan förutom biljetten eller priset på värdet debitera en serviceavgift för köp av biljetten och för att ladda upp värdet


2.2. Betalningssätt för biljetter

HSL-appen: telefonräkning, de vanligaste betalkorten, utvalda mobilbetalningssätt och utvalda arbetsreseförmåner.  Om du betalar din biljett på telefonräkningen förmedlar operatörerna ditt mobiltelefonnummer till HRT för fakturering.

HRT-korttjänsten: nätbanken och MobilePay. 

HRT:s biljettautomater: de vanligaste betalkorten och i vissa automater även kontant (sedlar och/eller mynt). 

Tredje parts försäljningsställen: betalningsinstrument som godkänts av försäljningsstället. 

MaaS-tjänsteproducentens tjänster: betalningsinstrument som godkänts av tjänsteleverantören. 

Med en arbetsreseförmån kan du endast betala biljetter för personligt bruk.

3. Biljettyp

3.1. Enkelbiljett

Enkelbiljetter gäller i de zoner som du valt under en begränsad tid:

 • AB-, BC- och D-biljetter i 80 minuter
 • ABC- och CD-biljetter i 90 minuter
 • BCD-biljetter i 100 minuter
 • ABCD-biljetter i 110 minuter

Du kan köpa en enkelbiljett:

 • I HSL-appen Du kan välja om biljetten börjar gälla genast eller högst 24 timmar efter köpet. Du behöver en internetförbindelse för att köpa biljetten, men enkelbiljetten fungerar efter biljettköpet utan internetförbindelse
 • Värdet på HRT-kortet: Om du betalar biljetten med ett värde som laddats upp på HRT-kortet, ska kortet ha minst ett värde som täcker biljettpriset.  Köp värdebiljetten med kortläsaren när du stiger på transportmedlet eller innan du går till betalningsområdet.
 • På ett HRT-engångskort av papp: Du kan köpa enkelbiljetter som laddas ned på HRT-engångskortet av papp från serviceställena och i många tredje parts försäljningsställen. Biljetten börjar gälla när du använder biljetten för första gången och visar den för kortläsaren. Biljetten ska användas inom två (2) år från köpet.
 • I biljettautomaten: Giltighetstiden för en enkelbiljett som skrivs ut i biljettautomaten börjar vid köptidpunkten. Giltighetstiden är 10 minuter längre än giltighetstiden för de enkelbiljetter som räknas upp ovan.

3.2. Dygnsbiljett

Med dygnsbiljett kan du resa utan begränsningar i de zoner som du valt med HRT:s trafikmedel under biljettens giltighetstid. 

Du kan köpa en dygnsbiljett:

 • HSL-appen: Dygnsbiljetten är i kraft 1-13 dygn enligt ditt val. Du kan köpa en dygnsbiljett tidigast 24 timmar innan biljettens giltighetstid börjar och ange biljettens giltighet med en (1) timmes noggrannhet. Du behöver en internetförbindelse för att köpa biljetten. Dygnsbiljetten fungerar efter köpet utan internetförbindelse.   
 • På ett HRT-engångskort av papp: Dygnsbiljetten är giltig enligt ditt val i 1-7 dygn. Biljetten börjar gälla när du använder biljetten för första gången och visar den för kortläsaren. Dygnsbiljetten ska användas inom två (2) år från köpet.
 • Med HRT-kortet: Dygnsbiljetten gäller i 1-13 dygn enligt ditt val. Du kan ladda biljetten på det personliga eller innehavarspecifika HRT-kortet. De nya biljetterna är tillgängliga för vuxna och barn och för alla zoner. Du kan köpa en dygnsbiljett tidigast 60 dygn innan biljettens giltighetstid börjar. Biljetten börjar gälla i början av det valda dygnet. Du kan också köpa en tilläggsbiljett om du har en giltig dygnsbiljett på ditt HRT-kort. 
 • I biljettautomaten: Utbudet av dygnsbiljetter som säljs i automaterna varierar. I en del av automaterna skrivs biljetten ut på ett HRT-enengångskort av papp och biljetten börjar gälla när du använder den för första gången och visar den för kortläsaren. I en del av automaterna skrivs biljetten ut på papper, och biljettens giltighet börjar vid köptillfället. 
 • Helsinki Card är ett kontaktlöst kort som omfattar 1-3 dygns reserätt i AB- eller ABC-zonerna. Biljetten börjar gälla när du använder biljetten för första gången och visar den för kortläsaren.

3.3. Periodbiljett

Med en periodbiljett kan du resa i HRT:s trafikmedel i de zoner som du valt under biljettens giltighetstid.  Periodbiljetten gäller i minst 14 dygn och högst 360 dygn.

Periodbiljetterna finns i tre priskategorier: 

 • Periodbiljetter till normalpris: Om du bor i HRT-områdets kommun eller kommun med vilket HRT har ett biljettavtal, är du berättigad till en periodbiljett till grundpris, som din hemkommun subventionerar. 
 • Periodbiljetter till allmänt pris: Till övriga kunder erbjuds periodbiljetter till allmänna priser.
 • Fortlöpande beställning och fortlöpande sparbeställning: Om du bor i HRT-områdets kommun eller kommun med vilket HRT har ett biljettavtal, är du berättigad till en periodbiljett till grundpris, som din hemkommun subventionerar. 

Dessutom har vissa kundgrupper rätt att köpa periodbiljetter till rabatterat pris.  Se mer om rabattgrupperna i kapitel 5 "Rabattgrupper och rätt att resa utan biljett". 

Du kan köpa periodbiljetter på följande sätt:

 • Vid serviceställen för HRT-kortet, tredje parts försäljningsställen och biljettautomater: Information om din hemkommun lagras först på ett personligt HRT-kort på servicestället. Därefter kan du köpa periodbiljetter på serviceställena, tredje parts försäljningsställen och biljettautomater.
 • På HRT-kort i HRT-korttjänsten: Informationen om din hemkommun kontrolleras med stark autentisering.  Innan du kan använda en biljett som köpts i HRT-tjänsten måste du överföra den till ditt HRT-kort vid en kortläsare.  Det är inte möjligt att utföra överföringen ombord på bussar i U-trafiken.  Det tar högst 60 minuter från köptillfället att du kan överföra värdet på HRT-kortet.
 • I HSL-appen Informationen om din hemkommun kontrolleras med stark autentisering. Du kan köpa periodbiljetter som engångsköp, som fortlöpande beställning (se avsnitt 3.3.1) eller en fortlöpande sparbeställning (se 3.3.2).  Du behöver en internetförbindelse för att köpa biljetten och periodbiljetten kräver en internetförbindelse med 24 timmars mellanrum under biljettens hela giltighetstid.  Om du byter telefon eller den går sönder, blir stulen eller försvinner, kan du flytta en periodbiljett som du köpt i HSL-appen till en ny telefon genom att autentisera dig i HSL-appen.

3.3.1. Fortlöpande beställning (endast i HSL-appen)

Du kan köpa periodbiljetter som fortlöpande beställning i HSL-appen. Biljetten debiteras automatiskt var 30:e dygn från ett betalkort som du har anslutit till HSL-appen. Du kan säga upp en fortlöpande beställning när som helst (se punkt 3.3.6).

Beställningen görs i HSL-appen och den gäller tills vidare.  Du kan välja när biljetten börjar gälla, dock högst 60 dygn efter köpet. Den första perioden på 30 dygn debiteras vid köptidfället, då beställningen också träder i kraft.  Följande period på 30 dygn debiteras på ditt betalkort två (2) dygn före början av den nya perioden. Priset på varje 30-dagarsperiod är i enlighet med HRT:s gällande prislista.  

Du måste se till att det betalkort som du lagt till HSL-appen har tillräckligt med täckning för debiteringarna.  Om debiteringen inte lyckas med ditt betalkort, försöker vi debitera summan tre (3) gånger.  Om debiteringen misslyckas i alla tre (3) tillfällen, anses en fortlöpande beställning ha sagts upp och den upphör vid utgången av den betalda perioden. 

3.3.2.      Fortlöpande sparbeställning (endast i HSL-appen)

Du kan köpa periodbiljetter som fortlöpande sparbeställning i HSL-appen. Biljetten debiteras automatiskt var 30:e dygn från ett betalkort som du har anslutit till HSL-appen. I en fortlöpande sparbeställning binder du dig till beställning för 360 dygn, varefter beställningen automatiskt fortsätter som tills vidare.  Om du säger upp en fortlöpande sparbeställning före den 12:e debiteringen debiteras en uppsägningsavgift (se punkt 3.3.7).

Beställningen görs i HSL-appen. Du kan välja när biljetten börjar gälla, dock högst 60 dygn efter köpet. Den första perioden på 30 dygn debiteras vid köptidfället, då beställningen också träder i kraft.  Följande period på 30 dygn debiteras på ditt betalkort två (2) dygn före början av den nya perioden. 

Priset på 30-dagarsbiljetten är densamma under de första 12 perioderna eller minskar om priset på den beställda biljetter minskar. Efter det är priset på varje 30-dagarsperiod är i enlighet med HRT:s gällande prislista.

Du måste se till att det betalkort som du lagt till HSL-appen har tillräckligt med täckning för debiteringarna.  Om debiteringen inte lyckas med ditt betalkort, får du ett meddelande om detta i HSL-appen och per e-post två (2) dygn innan de följande 30 dygn börjar gälla.  Du har två (2) dygn tid att överföra pengar till ditt konto eller byta betalkort i HSL-appen så att betalningen lyckas. Debiteringsförsöken upprepas under två (2) dygn.  Om debiteringen inte lyckas under två (2) dygn, anses en fortlöpande sparbeställning vara uppsagd, när beställningen upphör i slutet av den betalda perioden och du debiteras en uppsägningsavgift (se avsnitt 3.3.7).

Om du har flera fortlöpande sparbeställningar som upphört, eftersom ditt betalkort inte har haft tillräckligt med täckning, eller du har flera obetalda uppsägningsavgifter, upprätthåller HRT rätten att begränsa möjlighet att köpa en sparbeställning för en viss tid. 

3.3.3. Ändring av reseområdet i periodbiljetten

Periodbiljett som köpts som engångsköp: Du kan ändra reseområdet, det vill säga zonerna, i en periodbiljett som är i kraft i mer än 30 dygn, mitt under perioden. De återstående, oanvända perioderna på 30 dygn återbetalas till priset av den nya periodbiljetten. Om det till exempel finns 35 dygn kvar av periodbiljetten, betalas priset på 30 dygn. Vi returnerar dock inte pengar till dig om den nya periodbiljetten kostar mindre än det belopp som gottgörs. Om du ändrar reseområdet i en periodbiljett för 360 dygn, debiteras du även en uppsägningsavgift enligt punkt 3.3.5. Dessutom tillämpar vi anvisningar för ansökan om gottgörelse enligt punkt 4.2.

Fortlöpande beställning och fortlöpande sparbeställning: Du kan ändra reseområdet, dvs. zonerna innan följande period har debiterats, dvs. senast två (2) dygn före utgången av innevarande period utan att beställningen avbryts. Det nya reseområdet träder i kraft efter den innevarande periodens slut. Reseområdet för den redan debiterade perioden kan inte ändras. Om du än

3.3.4. Ändring av kundgruppen

Du kan inte ändra kundgruppen i din periodbiljett mitt under perioden, giltighetstiden för en fortlöpande beställning eller en fortlöpande sparbeställning.  Du kan säga upp periodbiljetten, den fortlöpande beställningen eller den fortlöpande sparbeställningen (se punkterna 3.3.5 - 3.3.7) och sedan köpa periodbiljetten i din nya kundgrupp.

3.3.5. Uppsägning av den periodbiljett som köpts som engångsköp

periodbiljett för 360 dagar: Du kan säga upp periodbiljetten när som helst. Om din biljett finns på ditt HRT-kort kan du säga upp den vid alla serviceställen. Om din biljett finns i HSL-appen kan du säga upp den endast vid HRT:s serviceställe.  Utöver behandlingsavgiften debiterar vi följande uppsägningsavgift:

 • biljetter i AB-, BC-, CD- och D-zoner: uppsägningsavgiften är 42 euro
 • biljetter i ABC- och BCD-zoner: uppsägningsavgiften är 52 euro
 • biljetter i ABCD-zoner: uppsägningsavgiften är 61 euro

Vi gottgör för den resterande periodbiljetten de oanvända perioderna på 30 dygn. Om det till exempel finns 35 dygn kvar på kortet, får du gottgörelse för 30 dygn.  På gottgörelsen tillämpas dessutom anvisningar om ansökan om gottgörelse enligt punkt 4.2.   

Övriga periodbiljetter som köpts som engångsköp:  Om du säger upp en periodbiljett när biljetten ännu är giltig, ersätter vi inte den återstående perioden. 

3.3.6. Uppsägning av fortlöpande beställning

Du kan säga upp en fortlöpande beställning när som helst.  Du ska säga upp det i HSL-appen eller ringa till HRT:s kundtjänst innan följande period på 30 dygn debiteras, dvs. senast två (2) dygn före den nya perioden. 

Om debiteringen av en fortlöpande beställning från ditt betalkort misslyckas på det sätt som beskrivs i avsnitt 3.3.1, anses den fortlöpande beställningen uppsagd.

Efter uppsägningen gäller periodbiljetten fram till slutet av den betalda perioden. 

Exempel

 • Du har tagit i bruk fortlöpande beställning 19.9 och avslutar beställningen 1.10 kl. 19.30. Perioden gäller till slutet av innevarande 30 dygns period, dvs. 18.10 kl. 04.30, varefter beställningen upphör.
 • Du har tagit i bruk fortlöpande beställning 19.9 och avslutar beställningen 15.10 kl. 19.30. Perioden gäller till slutet av innevarande 30 dygns period, dvs. 18.10 kl. 04.30, varefter beställningen upphör.
 • Du har tagit i bruk fortlöpande beställning 19.9 och avslutar beställningen 18.10 kl. 08.00. Debiteringen av följande period har redan gjorts 16.10 kl. 04.31. Perioden gäller till 17.11 kl. 04.30, varefter beställningen upphör.

3.3.7. Uppsägning av fortlöpande sparbeställning

Uppsägning före 12:e debiteringen: En fortlöpande sparbeställning gäller i minst 360 dygn. Om du vill säga upp beställningen före 12. debiterar vi en uppsägningsavgift:

Om beställningen har gjorts 1.1.2023 eller senare, är uppsägningsavgiften:

 • biljetter i AB-, BC-, CD- och D-zoner: 42 euro
 • biljetter i ABC- och BCD-zoner: 52 euro
 • biljetter i ABCD-zon: 61 euro.

Om beställningen har gjorts före 1.1.2023, är uppsägningsavgiften:

 • biljetter i AB-, BC- och D-zoner: 39 euro
 • biljetter i ABC-, CD- och BCD-zoner: 52 euro
 • biljetter i ABCD-zon: 79 euro.

Uppsägning efter 12:e debiteringen: Du kan säga upp en fortlöpande sparbeställning när som helst utan uppsägningsavgift.

Du ska säga upp en fortlöpande sparbeställning i HSL-appen eller ringa till HRT:s kundtjänst före den följande perioden på 30 dygn, dvs. senast två (2) dygn före början av den nya perioden Periodbiljetten gäller till slutet av den betalda perioden.

Om debiteringen av en fortlöpande sparbeställning av ditt betalkort misslyckas på det sätt som beskrivs i punkt 3.3.2, anses en fortlöpande sparbeställning vara uppsagd.

3.4. Tilläggsbiljett

Om du har en giltig periodbiljett i HSL-appen eller på HRT-kortet kan du förmänligt utvidga resområdet genom att köpa en tilläggsbiljett. Tilläggsbiljetten är i kraft 90-110 minuter beroende på vilka zoner tilläggsbiljetten och periodbiljetten tillsammans omfattar. Tilläggsbiljetten ska köpas innan ett trafikmedel inleder resan till den första hållplatsen/stationen i den första tilläggszonen.  

Om din periodbiljett finns på HRT-kortet kan du köpa tilläggsbiljetter endast med HRT-kort.  Om din periodbiljett finns i HSL-appen kan du endast köpa tilläggsbiljetter i HSL-appen.

Om du har köpt en dygnsbiljett med HRT-kortet kan du köpa en tilläggsbiljett med HRT-kortet.  Denna möjlighet finns inte i dygnsbiljetter som köpts via HSL-appen.

4. Ersättning av biljetter

4.1. Rätt till ersättning

I vissa situationer kan vi göra en kompensation för den biljett som du köpt, det vill säga returnera priset på den biljett som du köpt i form av pengar eller som en ny biljettprodukt till dig.  Gottgörelsepraxis enligt biljettyp hittar du på de individuella villkoren för varje biljettyp i kapitel 3 "Biljettyper".  Dessutom tillämpas de allmänna gottgörelsevillkor som beskrivs i detta kapitel.

4.2. Anvisningar för ansökan om ersättning 

 • HRT-kort: gottgörelser angående HRT-kortet sköts på HRT:s serviceställe och på kommunernas serviceställen Om du inte själv kan sköta ärenden vid serviceställen, kan en annan person sköta ärenden som gäller HRT-kortet med fullmakt på dina vägnar.
 • HSL-appen: du ska personligen sköta dina gottgörelseärenden i anknytning till HSL-appen på HRT:s serviceställe. Ärenden som gäller HSL-appen kan inte skötas med fullmakt för en annan persons räkning eller på kommunernas serviceställen.

Du ska styrka din identitet när du uträttar ärenden på servicestället.  Alla gottgörelser görs enligt den prislista som gäller vid köptillfället.  Ersättningen betalas när ändring eller uppsägning görs.

För utförande av gottgörelse, ändring eller uppsägning vid servicestället debiteras en handläggningsavgift. 

Du kan inte få ersättning i pengar för en biljett som betalats med arbetsreseförmån. Om du har betalat biljetten helt eller delvis med arbetsreseförmånen eller med någon annan förmån och förmånsgivaren har sagt upp användningen av HRT:s tjänst, är du inte berättigad till gottgörelse, om du säger upp biljetten.

Ansökan om gottgörelse ska sökas inom två (2) månader efter att grunden för gottgörelse uppkommit.

Om du har skaffat en biljett från en annan aktör som förmedlar biljetterna, inte från HRT, utan från exempelvis MaaS-leverantörerna, sköter du utredningsärenden och eventuella kompensationer med den aktuella aktören.

4.3. Kundens specialfall

I specialfall kan vi upphäva ett avtal om periodbiljetter och utfärda gottgörelse retroaktivt om du inte har kunnat använda periodbiljett på grund av en oväntad förändring i din livssituation och om det att du hållas kvar i avtalet skulle medföra en oskälig situation.  Sådana specialfall kan vara till exempel:

 • sjukhusvård,
 • övergång till institutionsvård,
 • din bostads-, arbets- eller studieplats flyttas permanent från HRT-området,
 • död eller
 • andra vägande skäl som kan jämföras med ovan nämnda situationer, varför ett fortsatt avtal skulle leda till en oskälig situation

Vi ersätter de återstående, oanvända perioderna på 30 dygn från den dag grunden för ersättning uppstått.  Om det till exempel fanns 35 dygn kvar av perioden, får du gottgörelse för 30 dygn.  Om orsaken är sjukhusvård eller annat tillfälligt hinder, ger vi förmånen i första hand som dygnsbiljetter till motsvarande belopp. I annat fall betalar vi gottgörelsen i pengar.

Du kan få gottgörelse endast för den tid du kan påvisa att du varit förhindrad att använda periodbiljetten.  För gottgörelsen tillämpas anvisningar om ansökan om gottgörelse enligt punkt 4.2.

4.4.     Andra specialsituationer, såsom strejk eller trafikstörning

Vi utarbetar gottgörelseanvisningar och -villkor för strejk eller specialsituationer som i stor utsträckning påverkar utbudet eller användning av kollektivtrafiken från fall till fall samt publicerar dem på vår webbplats. 

Trafikstörningar, till exempel återkallande av enskilda turer eller avvikelse från planerad tidtabell, berättigar inte automatiskt till gottgörelse av biljetten.

5. Rabattgrupper och rätt att resa utan biljett

5.1. Rabattgrupper

Studerande, barn, pensionärer vars pension betalas av FPA, personer som fyllt 70 år och rörelsehindrade kan köpa HRT:s biljetterbiljetter till rabatterat pris.  För att kunna få rabatt måste du bo i HRT-området. Biljetter till rabatterat pris kan köpas för alla zoner.  Observera att det inte är möjligt att få rabatt på alla biljettyper.  

En kundgrupp som är berättigad till rabatt ska vara giltig hela den tid som biljetten är giltig.  Du måste själv se till att du har rätt kundgrupp på ditt HRT-kort och i HSL-appen enligt vilken biljettpriset bestäms.

Mer information om olika rabattgrupper och en närmare beskrivning av villkoren för rabatträttigheter finns på vår webbplats på https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusryhmat.

5.1.1. Studerande

Heltidsstuderande som uppfyller förutsättningarna för beviljande av studeranderabatt kan köpa periodbiljetter till rabatterat pris. Rabatten är 40 procent av priset på en motsvarande biljett för vuxna.

Du kan köpa en periodbiljett till rabatterat pris via HSL-appen. Rätten till rabatt kontrolleras alltid elektroniskt vid köp av periodbiljett. Rätten till rabatt ska gälla fram till utgången av den period som köps.

Du kan köpa en periodbiljett till rabatterat pris på HRT-kortet om du inte kan köpa en periodbiljett till rabatterat pris via HSL-appen av tekniska orsaker som är oberoende av dig. Detta kan hända till exempel om information om din läroanstalt inte kan kontrolleras i tjänsten Min Studieinfo eller om du är utbytesstudent och inte har en finländsk personbeteckning. Om du har funktionshinder av sådant slag att du inte kan använda HSL-appen får du studeranderabatt på periodbiljetten som laddas på HRT-kortet.

Rabatt beviljas inte för enkel-, dygns- och tilläggsbiljetter.

5.1.2. 7–17-åringar

7-17-åringar kan köpa biljetter till rabattpris. Barn under 7 år behöver inte biljett i HRT:s kollektivtrafik (se punkt 5.2). 

För att du ska kunna köpa barnbiljetten måste du vara under 18 år under hela giltighetstiden för den biljett som köpts. En fortlöpande beställning avbryts före den 30 dygns period då du fyller 18 år. 

Rabatten är 50 procent av priset på en motsvarande biljett för vuxna.

5.1.3. Pensionärer

Personer som får pension från FPA får köpa resebiljetter till rabattpris om alla villkor för beviljande av rabatt uppfylls. Du kan få rabatt på period-, värde- och tilläggsbiljetter som du köper på ett personligt HRT-kort. Rabatträtten lagras på HRT-kortet på servicestället.

Rätten till rabatt ska gälla fram till utgången av den period som köps.

Rabatten är 50 procent av priset på en motsvarande biljett för vuxna.

5.1.4. Personer som fyllt 70 år

Kunder som fyllt 70 år kan köpa periodbiljetter med rabattpris.  Du kan köpa periodbiljetter med ett personligt HRT-kort eller i HSL-appen. Rätten till rabatt registreras på HRT-kortet på servicestället och kontrolleras elektroniskt i HSL-appen. Rabatt beviljas inte för enkel-, dygns- och tilläggsbiljetter.

Rabatten är 40 procent av priset på en motsvarande biljett för vuxna.

5.1.5. Rörelsehindrade

Kunder som har en bestående skada eller kronisk sjukdom som försämrar rörelseförmågan kan under vissa förutsättningar köpa resebiljetter till ett rabatterat pris. Kunden kan få rabatt på period-, värde- och tilläggsbiljetter som köps med ett personligt HRT-kort.  Rabatträtten lagras på HRT-kortet på servicestället.

Rabatten är 50 procent av priset på en motsvarande biljett för vuxna

5.2. Rätt att resa utan biljett

Följande kundgrupper har rätt att resa utan biljett i HRT:s kollektivtrafik:

 • barn under 7 år
 • 0-6-åriga barn i barnvagnar, vagnar eller rullstol, inte i U-trafikens bussar
 • person som använder rullstol
 • följeslagare när den som ledsagas har stamkort Rätt till ledsagare och giltig biljett eller rätt att resa utan biljett
 • elevgrupper för högst 30 personer vid en läroanstalt i HRT-området när läraren har elevgruppens stamkort.


6. Användning av biljetter och reseanvisningar

HRT:s biljetter kan användas i HRT:s bussar, närtåg, metro och spårvagn samt på Sveaborgsfärjan. I bussar för U-trafik som trafikerar utanför HRT-området kan HRT-biljetter användas inom HRT-området.

6.1. Köp av rätt biljett

Du ansvarar för att du köper rätt biljett som gäller tillräckligt länge.   

Du ska ta reda på vilken biljett du behöver köpa för resan.  Till exempel med hjälp av Reseplaneraren i HSl.fi och HSL-appen ser du med vilka kollektivtrafikmedel och rutter du kommer till destinationen och vilken biljett du behöver för din resa.  Dessutom hittar du anvisningar om biljetterna och rutterna på HRT:s hållplatser. 

Du ska ha gällande biljett för hela din resa.  När du laddar HRT-kortet eller ett HRT- engångskort av papp ska du kontrollera att rätt biljett har laddats ned på kortet. 

Vi gottgör inte biljetter som köpts av misstag. Vissa periodbiljetter kan dock ändras eller sägas upp enligt punkt 3.3.

Du kan kombinera din HRT-biljett till VR:s tågbiljett om du fortsätter din resa efter VR:s ändstation i HRT-området. HRT:s biljett ska täcka resorna från VR:s biljett till destinationen för din resa inom HRT-området.

6.2. Val av zoner

Köp en biljett för alla de zoner som du ska resa genom. För resor som överskrider zongränsen behöver du en biljett som omfattar alla zoner: till exempel behöver du en ABC-biljett, om du kör via zonerna A, B och C. Du kan inte förena biljetter i två olika zoner för en resa till exempel genom att köpa AB- och BC-biljetter.

Tilläggsbiljetten ska tillsammans med den gällande periodbiljetten täcka hela reseområdet.

Med alla biljetter kan man resa obegränsat med HRT:s samtliga trafikmedel inom de zoner biljetter gäller i under biljetternas giltighetstid. 

.

6.3. Byte av trafikmedel

Du kan byta till ett annat kollektivtrafikfordon under biljettens giltighetstid.  Biljettens giltighetstid får upphöra under den sista resan i kollektivtrafikfordonet. Det räcker att biljetten gäller när du kliver ombord på trafikmedel eller går till betalningsområde. 

6.4. När ska biljetten köpas?

Värde på HRT-kortet: Biljetten ska köpas vid kortläsaren genast när du stiger på bussen, spårvagnen eller tåget. Biljetten ska vara köpt i telefon på metroresor och på Sveaborgsfärjan innan du övergår till betalningsområdet som begränsas av kortläsarna.

HSL-appen eller MaaS-tjänsteleverantörens app: Biljetten ska vara köpt i telefon innan du stiger på bussen, spårvagnen eller tåget.  Biljetten ska vara köpt i telefon på metroresor och på Sveaborgsfärjan innan du övergår till betalningsområdet som begränsas av kortläsarna.

HRT-engångskort av papp: En i förväg laddad enkel- och dygnsbiljett ska aktiveras när du reser för första gången.  Visa biljetten för kortläsare genast när du stiger på bussen, spårvagnen eller tåget.  Biljetten ska visas för kortläsaren på metroresor och på Sveaborgsfärjan innan du övergår till betalningsområdet som begränsas av kortläsarna.

6.5. Förbjuden verksamhet, ämnen och föremål i transportmedel

Kollektivtrafikfordonen klassificeras som en allmän plats på vilken bestämmelserna i ordningslagen (612/2003) tillämpas.  Till exempel följande verksamhet inom trafikfordon är förbjuden:

 • störa den allmänna ordningen och äventyra säkerheten, med till exempel oljud, hot, beteende som väcker rädsla
 • avnjuta rusmedel
 • transport och innehav av farliga ämnen (till exempel gasflaskor eller frätande ämnen)
 • innehav av föremål och ämnen som lämpar sig för att skada någon

7. Biljettkontroll

7.1. Uppvisande av biljett

Du är skyldig att visa rätt resebiljett i trafikmedel, betalningsområde och portkontroll till biljettkontrollanter, ordningsvakter, konduktörer i närtågen och busschaufförer. 

Bussar: När du stiger på HRT:s buss ska du visa biljetten för bussföraren eller kortläsaren.

Närtåg, metro och spårvagn samt orange stomlinjers bussar: Visa biljetten på begäran.

Helsingfors centralstation och bussterminalen i Kampen under veckosluten på kvällarna:  Om portkontroll används ska du visa biljetten vid porten.

Om du inte har rätt biljett för din resa, kan du delges en kontrollavgift och debiteras för priset för den engångsbiljett som berättigar till resan (se punkt 7.2).  Om du reser utan rätt biljett kan du också avlägsnas från trafikmedlet eller betalningsområdet.

Om du använder HRT-kortet i strid med villkoren, kan HRT-kortet tas ifrån dig utan kompensations- eller annan ersättningsskyldighet för biljetten.

Om du uppvisar en förfalskade biljett överförs ärendet till polisen för utredning.

7.2. Förordnande av kontrollavgift

Principerna för kontrollavgiften fastställs i lagen om kontrollavgift för kollektivtrafik (469/1979, revisionsavgiftslagen).

Enligt lagen är kunden skyldig att visa sina biljetter om en biljettkontrollant eller ordningsvakt som är till hjälp vid kontrollen så kräver.  Om du inte har rätt biljett, är du skyldig att betala kontrollavgiften som biljettkontrollanten bestämt.  Dessutom debiteras du priset på den enkelbiljett som berättigar till den aktuella resan.  Om du inte uppvisar rätt biljett, ska du meddela biljettkontrollanten ditt namn, personbeteckning och adress. 

Biljettkontrollanterna övervakar bland annat följande:

 • Zoner: Biljetten omfattar alla de zoner du reser genom. Tilläggsbiljetten ska tillsammans med den gällande periodbiljetten täcka hela reseområdet.
 • Giltighetstid: Biljetten är giltig. Biljettens giltighetstid får upphöra under resan som görs med det sista transportmedlet. Det räcker att biljetten gäller när du kliver ombord på trafikmedel eller går till betalningsområde.
 • Rätt kundgrupp: Du har en biljett enligt din kundgrupp. På begäran av biljettkontrollanten ska du ge en tillförlitlig utredning om din identitet. Om du inte har ett identitetsbevis, måste du skriva din personbeteckning, ditt namn och din adress på personuppgiftsblanketten, varefter biljettkonrtollanten utreder dina personuppgifter i befolkningsdatasystemet.
 • köptidpunkt för den biljett som köpts i HSL-appen: Biljetten ska vara i din telefon innan du stiger på trafikfordonet eller går till betalningsområdet.
 • Personligt HRT-kort: Ett personligt HRT-kort får endast användas av kortägaren som på begäran ska visa en tillförlitlig utredning av sin identitet för biljettkonrtollanten.
 • Kombination av VR:s och HRT:s biljetter: Om du kombinerar din VR-biljett med en HRT-biljett, ska du visa både VR:s och HRT:s biljett.
 • Biljettens äkthet: HRT gör en polisanmälan om alla biljettförfalskningar. 

7.3. Specialvillkor för biljetten i HSL-appen

Om du använder biljetten i HSL-appen ska du visa biljetternas identifikationsuppgifter så att kontrollanten kan kontrollera biljetten på ett tillförlitligt sätt.

Om batteriet i den telefon med vilken du använder HSL-appen har tagit slut eller din telefon inte fungerar av någon annan orsak, så att du inte kan visa din biljett, kan biljettkontrollanten skriva en kontrollavgift för dig och debitera priset för en engångsbiljett som berättigar till resan i fråga.

7.4. Annullering av kontrollavgift

Kontrollavgiften kan efter övervägande återkallas i efterhand, om du har haft rätt och giltig periodbiljett som laddats upp på ett personligt HRT-kort eller i HSL-appen vid tidpunkten du har fått kontrollavgiften.

Kontrollavgiften kan annulleras på HRT:s serviceställe senast på förfallodagen för förordnandet om kontrollavgift. För annullerandet debiteras en handläggningsavgift. Biljett som biljettkontrollanten har sålt ersätts inte.

HRT är dock inte skyldig att återkalla kontrollavgiften även om periodbiljetten är rätt och giltig, eftersom du enligt lagen om kontrollavgifter är skyldig att visa rätt biljett vid biljettkontroll.

8. Kontroll av biljett- och laddningsuppgifter

Du kan kontrollera biljett- och laddningsinformationen på följande sätt: 

 • I HRT-korttjänsten:Med hjälp av kortnumret ser du det återstående värdet och perioden på HRT-kortet.  Om du identifierar dig med stark autentisering, ser du köphistoriken för ditt personliga HRT-kort.
 • Kortläsare ombord på trafikfordon och på metrostationer: När du håller HRT-kortet mot läsaren ser du uppgifterna om den biljett som du köpt samt den återstående värdet och perioden. 
 • I biljettautomater: När du håller HRT-kortet mot läsaren visas uppgifterna om den biljett som du köpt samt det återstående värdet och den återstående perioden.
 • HSL-appen: I köphistoriken ser du en lista över biljetter du köpt. Du kan också ladda ner kvittona per biljett.
 • På serviceställen: Du kan be att få uppgifter om de biljetter och värde som laddats ned på ditt HRT-kort samt om hur värdet har använts För att se uppgifterna på ditt personliga HRT- kort ska du styrka din identitet med officiell handling (officiellt identitetskort, pass, körkort eller FPA-kort med foto). Du behöver inte ha HRT-kortet med dig. Du får uppgifter om ditt gällande HRT-kort för cirka tre (3) år.  Uppgifter om innehavarspecifikt HRT-kort lämnas till HRT-kortets innehavare.  Du ska ha HRT-kortet med dig om personbeteckningen eller företagets FO-nummer inte har anslutits till HRT-kortet. 

9. Cyklar och varor i kollektivtrafiken

Metro och närtåg: Det är tillåtet att transportera cyklar i metron och i närtågen under alla tider, om det finns plats i vagnen. Använd de dörrar som är markerade med cykelsymbolen. Led cykeln på perrongerna och förflytta dig mellan olika nivåer med hiss. 

Ombord på bussar och spårvagnar: Det är inte tillåtet att transportera cykeln på bussar eller spårvagnar av säkerhetsskäl. Föraren har rätt att vägra att ta med eller avlägsna en kund som rör sig i buss eller spårvagn med cykel. Hopfällbara cyklar kan dock transporteras hopfällda i alla trafikmedel. Du får också ta med dig en cykel eller en sparkcykel för barn under 7 år i bussarna om det finns plats där som är reserverats för barnvagnar och rullstolar. 

Sveaborgsfärjan: Det är avgiftsbelagt att transportera cyklar. 

Varor i alla trafikfordon: Du får avgiftsfritt ta med dig sedvanligt bagage med beaktande av förbud enligt punkt 6.5. Du ansvarar för att ta hand om ditt bagage på transportmedlet. När du har cykeln med dig, ha uppsikt över cykeln under hela resan så den inte faller omkull eller skadar eller smutsar ner någon eller något. När du har barnvagn med dig, säkerställ att barnvagnen tryggt är ombord och den inte skadar eller smutsar ner någon eller något.

Sällskapsdjur: Sällskapsdjur ska vara kopplade under resan.  Du kan avlägsnas från transportmedlet om dina sällskapsdjur orsakar störningar eller skador för andra passagerare eller trafikmedlet.

10. Anslutningsparkering

Anslutningsparkeringarna ligger nära station eller hållplats.  De är avsedda för cyklister, bilister och motorcyklister som fortsätter sin resa med kollektivtrafik.

Cyklar: Parkeringen är i regel inte begränsad och den är avgiftsfri.

Anslutningsparkering för bilar och motorcyklar:  En giltig biljett på HRT-kort, i HSL-appen eller på engångskort av papp berättigar till användning av anslutningsparkeringen. Parkeringsområdet har en tidsbegränsning och anslutningsparkeringsområdena kan vara avgiftsbelagda eller avgiftsfria.

Varje kommun ansvarar för anslutningsparkeringsställena på sitt område. Huvudstadsregionens Stadstrafik Ab ansvarar för anslutningsparkeringen i Helsingfors. Kontrollera alltid anvisningarna för anslutningsparkeringsplats före anslutningsparkeringen.

11. HRT:s ansvar och konsumentens skyldigheter

11.1. HRT:s ansvar

Om det finns ett fel eller dröjsmål i HRT:s tjänst eller vara (fysisk biljett eller kort) har du rätt att i enlighet med det här kapitlet kräva ersättning för skada som du har påvisat och som orsakats av detta fel eller dröjsmål. För att få ett skadestånd krävs bevis på hur skadan uppkommit, beloppet på skadan och orsakssambandet, dvs. att HRT:s fel eller dröjsmål har orsakat dig skadan i fråga. 

Tjänsten eller varan kan i allmänhet anses ha ett fel om det till innehållet, till utförandet och resultatet inte motsvarar det som kan anses ha avtalats

 • Direkta skador: Du har rätt att kräva ersättning för direkta skador som ett fel eller dröjsmål för tjänsten eller varan har orsakat. Direkta skador är bland annat skäliga resekostnader, post- och telefonkostnader som orsakas av att felet utreds, anskaffningskostnaderna för ersättande biljett samt övriga utredningskostnader.
 • Indirekta skador: Vi ansvarar inte för indirekta skador som orsakas dig av fel eller dröjsmål i tjänsten. Som indirekt skada anses till exempel förlust av förvärvsinkomst eller användningsnyttighet som som orsakats för dig till följd av en försenad tur.
 • Indirekta skador: Vi ersätter dig indirekt skada som orsakas av fel eller dröjsmål av varan endast om dröjsmålet eller skadan beror på HRT:s oaktsamhet. Med oaktsamhet avses i allmänhet försummelser, inkompetens, likgiltighet eller oförsiktighet.
 • Det är inte möjligt att få skadestånd för obehaget eller psykiskt lidande.
 • Företagskundens ansvarsvillkor: När kunden är ett företag, dvs. en näringsidkare eller om en tjänst eller vara används i huvudsak för näringsverksamhet, svarar vi inte för indirekta skador som förorsakats av fel eller dröjsmål för tjänsten eller varan och inte för skada som orsakats för personalen av en sådan aktör. 

11.2. Konsumentens skyldigheter

För att du ska ha rätt till ersättning för skada som orsakas av försening eller fel, ska du kunna påvisa den skada du har orsakats.  Följande anvisningar ska följas när det gäller skador:

 • Förvara biljetten och verifikat: Det ska finnas kvitton eller någon annan tillförlitlig utredning på de kostnader som uppstått, så spara eventuella biljetter, kvitton och andra verifikat.
 • Begränsa skadans storlek: Vi är inte skyldiga att ersätta skadan till den del du genom ditt agerande skulle ha kunnat begränsa. Du är skyldig att agera så att de kostnader som skadan orsakar blir så små som möjligt.  Om till exempel ett trafikmedel är försenat eller uteblir helt och hållet, ska du i första hand använda ett annat transportmedel som tillhandahålls av HRT för den aktuella rutten. Det är med andra ord inte möjligt att ersätta till exempel kostnader för taxiresa till destinationen, om ett förmånligare ersättande alternativ skulle ha varit tillgängligt. 
 • Meddela om ett fel eller dröjsmål så fort som möjligt:  Du ska meddela HRT om ett fel inom rimlig tid efter att du upptäckt ett fel eller borde ha upptäckt det.  Du ska reklamera för ett fel senast inom två (2) månader efter att felet har upptäckts.  Försummad reklamation leder till att du inte längre har rätt att yrka på ersättning

11.3. Forcec majoure

Vi ansvarar inte för fel, dröjsmål eller försummelse av avtalsskyldigheter till den del det beror på oöverstigligt hinder (force majeure).  Som force majeure betraktas en händelse som förhindrar eller gör det oskäligt svårt att uppfylla sina skyldigheter inom utsatt tid.  Sådana är bland annat krig, uppror, pandemi, epidemier, naturkatastrofer, allmänt avbrott i energidistributionen eller trafiken, störningar i allmänna dataförbindelser, stridsåtgärder, eldsvådor, väsentlig begränsning eller annan lika betydande, oförutsebar orsak som myndigheten har fastställt.

Vi ansvarar inte heller för fel eller dröjsmål av vår underleverantör som har orsakats av force majeure.

Vi meddelar om force majeure så fort vi känner till hindret. 

12. Överföring, giltighet och ändring av villkor

Du har inte rätt att överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till tredje part utan att vi på förhand har gett ett skriftligt samtycke till det.  HRT har rätt att överföra rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa villkor till den organisation till vilken våra uppgifter helt eller delvis överförs i enlighet med lagstiftning eller avtal. 

Dessa allmänna rese- och biljettvillkor för HRT:s kollektivtrafik gäller tills vidare.  Vi har rätt att ändra dessa villkor, biljettprodukter, prissättning, tjänster, trafikens omfattning, tidtabeller, rutter, betalsätt, biljettförsäljningssätt och -ställen.

Ilmoitamme muutoksista kohtuullisessa ajassa sähköpostilla, HSL-sovelluksessa, hsl.fi:ssä tai muulla sopivalla tavalla ennen muutoksen voimaantuloa. Voimme muuttaa ehtoja välittömästi kesken sopimuskauden, mikäli muutos perustuu lainsäädännön muutokseen, viranomaisen päätökseen tai ylivoimaiseen esteeseen (katso kohta 11.3).

13. HRT:s dataskydd

När du använder våra tjänster sparas dina personuppgifter i HRT:s kundregister.  Personuppgifterna behandlas enligt dessa villkor, dataskyddsbeskrivningen för HRT:s kundregister och den servicespecifika dataskyddsinformationen. HRT och dess underleverantörer har rätt att behandla dina personuppgifter på de sätt som beskrivs närmare i dataskyddsbeskrivningen och -informationen i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, annan tillämplig lagstiftning och myndighetsanvisningar.

Vi behandlar uppgifterna noggrant och säkert samt förutsätter samma även av våra underleverantörer och samarbetspartner. Vi samlar in personuppgifter från våra kunder för att kunna erbjuda smidiga och fungerande transporttjänster.  Vi informerar om insamling och behandling av personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen och -informationen. 

Du kan ge oss tillstånd att skicka dig marknadsföringsmeddelanden om vår verksamhet eller våra tjänster.  Du kan annullera ditt tillstånd för marknadskommunikation om du vill.  Som direkt marknadsföring betraktas inte kundkommunikation som vi skickar för att sköta den befintliga kundrelationen.

Dataskyddsbeskrivningen för  HRT:s kundregister och den servicespecifika dataskyddsinformationen.

14. Tillämplig lag och lösning av tvister

14.1. Tillämplig lag

Finsk lag tillämpas på dessa villkor och tjänster, varor, tjänste- och varuspecifika villkor samt eventuella avtal om tjänster eller varor. 

14.2. Anvisningar för oenighetssituationer

Kontakta alltid först HRT:s kundtjänst.

Konsumentens särskillda rättigheter: Om meningsskiljaktighet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, har du som konsument rätt att föra ärendet till konsumenttvistenämnden (https://www.kuluttajariita.fi) för avgörande.  Innan du tar tvisten till konsumenttvistenämnden lönar det sig att du tar kontakt med konsumentrådgivning (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta), annars kan konsumenttvistenämnden besluta att inte behandla ärendet.

15. KONTAKTUPPGIFTER

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)

FO-nummer 2274586-3

HRT:s webbsidor: http://www.hsl.fi

Besöksadress: Semaforbron 6 A, Helsingfors,

Postadress: PB 100, 00077 HRT

Telefon (växel):09 4766 4444

E-post hsl@hsl.fi