Våra strategiska mål för 2025

1. Mot utsläppsfri kollektivtrafik

Den viktigaste mätaren är Co2-utsläpp från kollektivtrafiken som ska vara 90 % mindre än år 2010.

Finland och huvudstadsregionens kommuner har ambitiösa mål för kolneutral och hållbar utveckling. Finland vill vara kolneutral år 2035 och de tre största kommunerna i HRT-området redan 2030.

Vi vill stöda dessa mål med vår egen verksamhet genom att utveckla våra kollektivtrafiktjänster så att de är utsläppsfria. Vårt mål före 2025 är att minska kollektivtrafikens Co2-utsläpp med 90 % före 2025 jämfört med nivån år 2010. Målet är att kollektivtrafiktjänsterna är helt utsläppsfria före 2035.

2. Rekordhög användning av kollektivtrafiken

Vårt mål är att antalet påstigningar i kollektivtrafiken är 400 miljoner år 2025.

På grund av coronaviruspandemin minskade passagerarantalet och biljettintäkterna år 2020: biljettintäkterna minskade med 37% jämfört med år 2019 och situationen är fortfarande utmanande ännu 2021.

Vårt mål under den kommande strategiperioden är att användningen av kollektivtrafiken börjar växa igen och att antalet påstigningar är 400 miljoner år 2025, vilket är lite mer än före pandemin. Detta betyder att passagerarantalet ökar med 70% jämfört med prognosen för 2021.

3. Kostnadseffektiv kollektivtrafik

Hur vi lyckas mätas i form av kostnaden per passagerarkilometer: vårt mål är att den är 0,25 € /km utan infrakostnader.

Infra- och finansieringskostnaderna samt de operativa kostnaderna väntas öka under den kommande strategiperioden framförallt på grund av investeringar och beslut som är redan fattats gällande bland annat kollektivtrafikinfrastruktur och depåer. Under kommande strategiperioden letar vi efter kostnadsbesparingar i samband med förnyadet av trafikeringsavtalen.

Som mål för verksamhetens kostnadseffektivitet för kommande strategiperioden har man uppställt kostnaden per passagerarkilometer 0,25 € /km utan infrakostnaderna. Detta mätar verksamhetens kostnadseffektivitet och tar i beaktande framförallt effekter av de åtgärder vilka HRT själv kan påverka under den kommande strategiperioden.

.

4. Balanserad ekonomi

Vi uppföljer vårt mål med två mätare: målen är att våra inkomster år 2025 är 400 miljoner euro och kommunandelarna 50-55 procent.

Vårt mål är att subventionsnivån är 50 %. Det är utmanande att uppnå målet under den kommande strategiperioden bland annat på grund av att passagerarantalet minskat radikalt 2020-2021, den kommande utvecklingen av passagerarantalet är osäker samt på grund av höjningar i infra- och finansieringskostnaderna samt i de operativa kostnaderna på grund av tidigare beslut. Därför har man fastställt att målet för kommunandelarna är 50-55%.

Inkomstmålet är 400 miljoner euro för 2025. Den viktigaste inkomstkällan är fortfarande biljettintäkterna och målet är att få intäkterna att öka. Biljettinkomsterna beror starkt på utveckling av passagerarantalet. Under strategiperioden vill vi öka också antalet andra inkomstkällor. Detta betyder att passagerarantalet ökar med 24% jämfört med prognosen för 2021.