Vårt år 2023

År 2023 fortsatte kollektivtrafiken att återhämta sig efter pandemin. Antalet resenärer ökade jämfört med år 2022. Också biljettintäkterna ökade från året innan.

Vi är dock ännu inte på samma nivå som före pandemin. År 2023 gjordes det drygt 344 miljoner resor i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Det var nästan 53 miljoner resor färre är 2019.

Resenärerna var nöjda med kollektivtrafiktjänsterna eftersom 86 procent gav ett högt betyg för kollektivtrafiken 2023. Också NPS-siffran som beskriver hur sannolikt det är att respondenten skulle rekommendera våra tjänster, steg under året.

 

Snabbspårvagn 15 lanserades

Kollektivtrafiken i Helsingforsregionen fick ett nytt trafikslag 21.10.2023 när den första snabbspårvagnen 15 började trafikera sträckan Östra centrum - Kägeludden.

Snabbspårvagnen är ett utsläpsfritt trafikmedel som stärker kollektivtrafiknätet i Helsingforsregionen och ökar kvalitet i den tvärgående trafiken. Snabbspårvagnen ersatte stombuss 550 vars kapacitet blev för liten när passagerarantalet ökade.

Kunderna har varit nöjda med snabbspårvagnen. I kundnöjdhetsenkäten 2023 gav 90 procent av passagerarna ett berömligt vitsord för snabbspårvagnen. Den nya snabbspårvagnen blev genast ett av de populäraste trafikmedlen.

Vårt nya löfte: Allt är möjligt!

Förra året gav vi ett nytt varumärkeslöfte som är ”Allt är möjligt”. Det här är vårt nya motto och vårt löfte till våra kunder, till varandra, partners och ägare.

 Kollektivtrafiken är en viktig del av människornas vardag.

Elbussar, miljöbonusar och hållbarhetsarbete

Vi fortsatte vårt arbete för att främja hållbar stadstrafik. Antalet elbussar ökade och i slutet av 2023 var det totalt 428 elbussar i trafiken i Helsingforsregionen. Cirka en tredjedel av vår trafik gick med el.

Vi betalade sammanlagt 1,4 miljoner euro som miljöbonus för användning av biodieseln.

Vårt första hållbarhetsprogram blev klar och det publicerades i juni 2023. Vår vision är att vara en ledande aktör, möjliggörare och partner i hållbart resande.

Ändringar i trafiken

År 2023 utvidgades kollektivtrafikens stomlinjenät med stombusslinjerna 520 och 530 som startade trafiken 14.8. Linje 520 kör från Mattby till Mårtensdal och linje 530 från Mattby till Myrbacka.

De nya stomlinjerna påverkade busslinjerna framförallt i Alberga och Hagalund men också i många andra delar i Esbo.

Busslinjerna i Stor-Esboviken och Stor-Köklax förnyades 6.2.2023 när den nya bussterminalen i Esboviken öppnades.

En ny bussterminal öppnades i Kivistö i Vanda den 27 november.

Läs mer om kollektivtrafikens stomlinjenät

Personalen beskrev sitt arbete meningsfullt.

I slutet av 2023 hade HRT 427 anställda.

I personalenkäten upplevde vi att den viktigaste saken i vårt arbete var meningsfulla arbetsuppgifter.

Vi förtydligade vår verksamhet under 2023. Vårt syfte är att bygga en stark organisations- och ledarkultur som stöder uppnåendet av målen samt bra arbetarupplevelse. Det tillsammans leder till bättre kundupplevelse.

 

 

År 2023 i siffror

Via länken hittar du information om bland annat hur många resor gjordes i HRT-trafiken, hur pålitlig vår trafik var och hur nöjda kunderna var med olika trafikslag.