Liikenne- ja matkustajalaskennat ja mittaukset

Joukkoliikenteen osuus -laskennat

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) selvittää vuosittaisilla laskennoilla joukkoliikenteen osuutta pääkaupunkiseudun kaikesta liikenteestä. Laskennat tehdään Helsingin kaupungin Liikenne- ja katusuunnittelun kanssa yhteistyössä. Helsingissä mitataan säännöllisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikennematkustajien ja autoliikenteenmääriä. Säännöllisen seurannan avulla saadaan tietoa liikenteen kehityksestä kulkutavoittain ja kulkutapaosuuksien muutoksista.

Vuoden 2017 raportti

Liikennelaskentojen kokoaminen

Autoliikenne Helsingin seudulla koko vuoden keskimääräisenä arkipäivänä

HSL on koonnut Helsingin seudun autoliikenteen määriä vuodesta 2010 alkaen. Luvut perustuvat Uudenmaan ELY:n laskentoihin ja kuvaavat liikennemääriä koko vuoden keskimääräisenä arkipäivänä. Koko autoliikenteen lisäksi on tarkasteltu erikseen pelkkää raskasta liikennettä.

Helsingin seudun liikennemäärät 2010-2019

Autoliikenne pääkaupunkiseudulla syksyn keskimääräisenä arkipäivänä

Pääkaupunkiseudun autoliikenteen määriä on koottu yhteen vuodesta 1996 alkaen. Luvut perustuvat kuntien tekemiin liikennelaskentoihin ja kuvaavat liikennemääriä syksyn (syys–lokakuu) keskimääräisenä arkipäivänä.

Pääkaupunkiseudun liikennemäärät 2010-2019

Pyöräilymäärät Helsingin seudulla

Vuodesta 2013 alkaen kuntien pyörälaskentatiedoista on koottu yhdenmukaisia tunnuslukuja:

  • Kesän keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (ma–pe, 15.5.–15.9. väliseltä ajalta)
  • Kesän huippuvuorokausiliikenne (5 huippuvrk:n keskiarvo, 15.5.–15.9. väliseltä ajalta)

Helsingin seudun pyöräliikennemäärät kesinä 2013-2018

Liikenteen sujuvuuden mittaaminen

Ajoneuvoliikenteen sujuvuutta on Helsingin seudulla seurattu säännöllisesti jo 1970-luvulta lähtien. Aiemmin mittaukset tehtiin ns. kelluvan auton menetelmällä, jossa mittausautolla ajetaan muun liikenteen seassa. Myöhemmin sen rinnalla kokeiltiin kamerajärjestelmää, jossa matkanopeudet mitattiin peräkkäisillä kameroilla havaittujen autojen rekisteritunnusten perusteella. Nyttemmin kelluvan auton ja kameroiden tilalle on tullut autojen navigaattoreista tuotettujen matkanopeusaineistojen analysointi.

Liikenteen sujuvuutta seurataan Helsingin seudun pääteillä ja -kaduilla. Seurattavia aikajaksoja ovat aamuruuhka (klo 7.30–9), päiväliikenne (klo 9.30–14.30) ja iltapäiväruuhka (klo 15.30–17).

Henkilöautoliikenteen sujuvuus Helsingin seudulla syksyllä 2017

Matkustajamäärien seuranta

HSL seuraa joukkoliikenteen matkustajamääriä. Matkustajamäärällä tarkoitetaan joukkoliikennevälineeseen nousevia matkustajia eli nousijoita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos matkustaja vaihtaa matkallaan joukkoliikennevälineestä toiseen, jokainen nousu tilastoituu erikseen.

Nousijamääriä hyödynnetään mm. linjasto- ja aikataulusuunnittelussa, kapasiteetin suunnittelussa sekä HSL:n jäsenkunnille jaettavien kuntaosuuksien laskennassa. Nousijamäärät toimivat myös erinomaisena joukkoliikenteen kehityksen mittarina.

Bussilinjojen (pois lukien runkolinjat) nousijamäärätiedot perustuvat matkakorttileimauksiin, jotka korotetaan kertoimilla kattamaan mm. matkustajat, jotka ovat matkustaneet mobiililipulla tai lastenvaunujen kanssa. Runkobussilinjoilla, metrossa, raitioliikenteessä sekä lähijunaliikenteessä on ajoneuvoihin asennettuja automaattisia matkustajalaskentalaitteita, jotka laskevat sekä sisään- että ulosmenevät matkustajat. Metroasemilla on lisäksi porttilaskurit, jotka on sijoitettu laitureille johtaviin sisääntuloväyliin. Suomenlinnan lautan matkustajamäärät lasketaan manuaalisesti.

Matkustajamäärät vuoden alusta, vertailulukuna edellisen vuoden luvut

Liityntäpysäköintilaskennat

Liityntäpysäköinnin käyttöastelaskentoja on tehty pääkaupunkiseudulla vuodesta 1996 lähtien. Laskentoja tehtiin vuosittain aina vuoteen 2007 asti ja tämän jälkeen laskennat on suoritettu pääosin joka toinen vuosi. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten alueiden käyttöastelaskentoja on tehty systemaattisesti vuodesta 2007 lähtien, vaikkakin tätä ennen on laskettu tiettyjen yksittäisten kohteiden käyttöasteita.

Käyttöastelaskennoilla pyritään seuraamaan Helsingin seudun liityntäpysäköintipaikkojen kokonaismäärää ja käyttöastetta. Laskennat kattavat niin henkilöautot kuin polkupyörät. Liityntäpysäköintipaikkojen kokonaismäärä ja käyttöaste kuvastavat hyvin liityntäpysäköintijärjestelmän kehitystä seudulla. Käyttöasteita käytetään usein perustelemaan lisäpaikkojen rakentamisen tarvetta ja tämän vuoksi on erittäin tärkeätä laskentojen yhdenmukainen suorittaminen seudulla eri tahojen toimesta.

Laskentojen alkuaikoina laskentoja suorittivat kunnat ja YTV. Myöhemmin on vakiintunut käytäntö, jossa pääkaupunkiseudun kunnat suorittavat omien alueidensa laskennat ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kohteissa laskennat suorittavat joko kunta tai VR. Nykyisin HSL kokoaa laskentatulokset yhteen seudulliseksi kokonaisuudeksi. Laskentatulokset ovat keskeistä lähtötietoa seudun liityntäpysäköintijärjestelmän kehittämisen suunnittelussa.

Liityntäpysäköintipaikkojen käyttö ja määrät

Asemakohtaiset liityntäpysäköinnin käyttöastetiedot

Polkupyörät joukkoliikenteessä 2018 -tutkimus

HSL selvitti syksyllä 2018 polkupyörien määriä metrossa ja lähijunissa. Lisäksi polkupyörää kuljettaneilta asiakkailta kysyttiin mielipiteitä joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhteensovittamisesta. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tarkempaa tietoa polkupyörien ja muiden pyörällisten kulkuvälineiden kuljettamisesta eri vuorokauden aikoina.

Polkupyörät joukkoliikenteessä 2018

Täsmätutkimukset ja liikennelaskennat

Yksittäisillä seurantatutkimuksilla selvitetään matkustaja- ja asiakaskyselyin muun muassa HSL:n palveluiden laatua ja hankitaan tietoa toiminnan kehittämiseksi. Suunnittelussa hyödynnetään myös kertaluonteisia tutkimuksia ja liikennelaskentoja, joilla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi uuden linjan matkustajakokemuksista tai uuden asuinalueen joukkoliikennetarpeista.

Rekisteriseloste (Tietoweb)

Rekisteriseloste (Webropol)

Takaisin ylös