Liikenne- ja matkustajalaskennat ja mittaukset

Joukkoliikenteen osuus -laskennat

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) selvittää vuosittaisilla laskennoilla joukkoliikenteen osuutta pääkaupunkiseudun kaikesta liikenteestä. Laskennat tehdään Helsingin kaupungin Liikenne- ja katusuunnittelun kanssa yhteistyössä. Helsingissä mitataan säännöllisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, joukkoliikennematkustajien ja autoliikenteenmääriä. Säännöllisen seurannan avulla saadaan tietoa liikenteen kehityksestä kulkutavoittain ja kulkutapaosuuksien muutoksista.

Vuoden 2017 raportti

Liikennelaskentojen kokoaminen

Autoliikenne Helsingin seudulla koko vuoden keskimääräisenä arkipäivänä

HSL on koonnut Helsingin seudun autoliikenteen määriä vuodesta 2009 alkaen. Luvut perustuvat Uudenmaan ELY:n laskentoihin ja kuvaavat liikennemääriä koko vuoden keskimääräisenä arkipäivänä. Koko autoliikenteen lisäksi on tarkasteltu erikseen pelkkää raskasta liikennettä.

Helsingin seudun liikennemääräkartta vuodelta 2018

Helsingin seudun liikennemäärien kehitys 2017-2018

Autoliikenne pääkaupunkiseudulla syksyn keskimääräisenä arkipäivänä

Pääkaupunkiseudun autoliikenteen määriä on koottu yhteen vuodesta 1996 alkaen. Luvut perustuvat kuntien tekemiin liikennelaskentoihin ja kuvaavat liikennemääriä syksyn (syys–lokakuu) keskimääräisenä arkipäivänä.

Pääkaupunkiseudun liikennemääräkartta syksyltä 2018

Pääkaupunkiseudun liikennemäärien kehitys 2010-2018

Pyöräilymäärät Helsingin seudulla

Vuodesta 2013 alkaen kuntien pyörälaskentatiedoista on koottu yhdenmukaisia tunnuslukuja:

  • Kesän keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (ma–pe, 15.5.–15.9. väliseltä ajalta)
  • Kesän huippuvuorokausiliikenne (5 huippuvrk:n keskiarvo, 15.5.–15.9. väliseltä ajalta)

Helsingin seudun pyöräliikennemäärät kesinä 2013-2018

Liikenteen sujuvuuden mittaaminen

Ajoneuvoliikenteen sujuvuutta on Helsingin seudulla seurattu säännöllisesti jo 1970-luvulta lähtien. Aiemmin mittaukset tehtiin ns. kelluvan auton menetelmällä, jossa mittausautolla ajetaan muun liikenteen seassa. Myöhemmin sen rinnalla kokeiltiin kamerajärjestelmää, jossa matkanopeudet mitattiin peräkkäisillä kameroilla havaittujen autojen rekisteritunnusten perusteella. Nyttemmin kelluvan auton ja kameroiden tilalle on tullut autojen navigaattoreista tuotettujen matkanopeusaineistojen analysointi.

Liikenteen sujuvuutta seurataan Helsingin seudun pääteillä ja -kaduilla. Seurattavia aikajaksoja ovat aamuruuhka (klo 7.30–9), päiväliikenne (klo 9.30–14.30) ja iltapäiväruuhka (klo 15.30–17).

Henkilöautoliikenteen sujuvuus Helsingin seudulla syksyllä 2017

Matkustajamäärien seuranta

HSL seuraa joukkoliikenteen matkustajamääriä. Matkustajamäärällä tarkoitetaan joukkoliikennevälineeseen nousevia matkustajia eli nousijoita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos matkustaja vaihtaa matkallaan joukkoliikennevälineestä toiseen, jokainen nousu tilastoituu erikseen.

Nousijamääriä hyödynnetään mm. linjasto- ja aikataulusuunnittelussa, kapasiteetin suunnittelussa sekä HSL:n jäsenkunnille jaettavien kuntaosuuksien laskennassa. Nousijamäärät toimivat myös erinomaisena joukkoliikenteen kehityksen mittarina.

Bussilinjojen (pois lukien runkolinjat) nousijamäärätiedot perustuvat matkakorttileimauksiin, jotka korotetaan kertoimilla kattamaan mm. matkustajat, jotka ovat matkustaneet mobiililipulla tai lastenvaunujen kanssa. Runkobussilinjoilla, metrossa, raitioliikenteessä sekä lähijunaliikenteessä on ajoneuvoihin asennettuja automaattisia matkustajalaskentalaitteita, jotka laskevat sekä sisään- että ulosmenevät matkustajat. Metroasemilla on lisäksi porttilaskurit, jotka on sijoitettu laitureille johtaviin sisääntuloväyliin. Suomenlinnan lautan matkustajamäärät lasketaan manuaalisesti.

Matkustajamäärät vuoden alusta, vertailulukuna edellisen vuoden luvut

Täsmätutkimukset ja liikennelaskennat

Yksittäisillä seurantatutkimuksilla selvitetään matkustaja- ja asiakaskyselyin muun muassa HSL:n palveluiden laatua ja hankitaan tietoa toiminnan kehittämiseksi. Suunnittelussa hyödynnetään myös kertaluonteisia tutkimuksia ja liikennelaskentoja, joilla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi uuden linjan matkustajakokemuksista tai uuden asuinalueen joukkoliikennetarpeista.

Rekisteriseloste (Tietoweb)

Rekisteriseloste (Webropol)

Takaisin ylös