Kyselytutkimukset

Asiakastyytyväisyystutkimus

Matkustajien tyytyväisyyttä HSL-alueen joukkoliikennepalveluihin mitataan joukkoliikennevälineissä toteutettavalla kyselytutkimuksella. Bussi-, raitiovaunu-, metro- ja lähijunaliikenteessä tutkimusta tehdään talviliikennekaudella, elokuusta toukokuuhun. Lauttaliikenteessä matkustajatyytyväisyyttä tutkitaan kesäkuusta elokuuhun.

Matkustajatyytyväisyyskyselyyn vastaa vuosittain noin 55 000 HSL-liikenteen matkustajaa. Kyselyiden määrä on suhteessa tutkittavan linjan matkustajamäärään ja lopulliset tulokset painotetaan linjan matkustajamäärillä. Tutkimus toteutetaan lyhyellä matkan aikana täytettävällä kyselylomakkeella liikennevälineessä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään muun muassa joukkoliikenteen kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksessa sekä kilpailutetun liikenteen laatukannusteiden laskennassa.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen avoin nettitietokanta Asty Web löytyy osoitteesta: https://hsl.louhin.com/asty/

Tuloksista raportoidaan kolmesti vuodessa jokaisen tutkimuskauden päättymisen jälkeen.

hslh_asty_syksy_2018_listateksti.pdf Hallituksen listateksti syksyn 2018 tuloksista

hslh_syksy_2018.pdf Hallitusesitys syksyn 2018 tuloksista

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Syksy 2018 (2/2019)

 

Asukkaiden tyytyväisyystutkimus (BEST)

HSL on mukana kansainvälisessä BEST (Benchmarking in European service of Public Transport) –kyselytutkimuksessa, joka tehdään vuosittain eurooppalaisten jäsenkaupunkien asukkaille. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää jäsenkaupunkien asukkaiden tyytyväisyys alueensa joukkoliikenteeseen. Tutkimus toistetaan saman sisältöisenä kaikissa osallistujakaupungeissa, mikä tarjoaa mahdollisuuden tulosten vertailuun.

HSL-alueella kysely toteutetaan jokaisessa jäsenkunnassa, ja siihen vastaa noin 2 000 asukasta vuosittain. Vastaukset on laajennettu kuvaamaan HSL-alueen väestöä. Kysely on toteutettu läpi vuoden jatkuvalla nettipaneelilla ja puhelinhaastatteluilla. Vuonna 2019 kyselyyn osallistuu HSL-alueen lisäksi Bergen, Geneve, Kööpenhamina, Trondheim, Rotterdam, Oslo ja Tukholma. Parhaillaan käynnissä on vuoden 2019 tammikuusta joulukuuhun jatkuva tiedonkeruu, jonka tulokset julkaistaan keväällä 2020.

Hallitusteksti vuoden 2018 tuloksista

Hallituskalvot vuoden 2018 tuloksista

Hallitusteksti vuoden 2017 tuloksista

Hallituskalvot vuoden 2017 tuloksista

Koettu turvallisuus lähijunaliikenteessä

HSL ja VR tutkivat yhdessä matkustajien kokemaa turvallisuutta HSL-alueen lähijunaliikenteessä. Kyselyyn on kutsuttu vastaajia jakamalla QR-koodilla ja linkillä varustettuja kutsukortteja matkustajille eri viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina (klo 06.00-02.00). Tuloksia käytetään lähijunaliikenteen kehittämiseen ja matkustusturvallisuuden kartoittamiseen. Edellisen kerran tutkimus tehtiin tammikuussa 2018.

Hallitusteksti kevään 2018 tuloksista

Hallitusesitys kevään 2018 tuloksista

Kuljettajatutkimus

HSL on selvittänyt linja-autonkuljettajien tyytyväisyyttä HSL:n toimintaan vuodesta 2011 alkaen tehdyllä kyselytutkimuksella. Kuljettajatutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja liikennöitsijät saavat itse päättää, osallistuvatko tutkimukseen kuluvana vuotena. Kyselylomakkeita jaetaan kuljettajille varikoilla ja HSL:n järjestämissä koulutuksissa. Kyselyyn voi myös vastata sähköisesti. Tutkimuksella saadaan yleiskuva kuljettajien tyytyväisyydestä HSL:n toimintaan liikenteen tilaajana ja suunnittelijana. Tuloksia hyödynnetään, kun sovitaan kuljettajien työhön liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Kuljettajatutkimus 2017

Liikkumistutkimus

Helsingin seudun asukkaiden liikkumistottumuksia selvitetään noin viiden vuoden välein väestöotantaan perustuvalla kyselytutkimuksella. Tutkimus koskee seudun vähintään 7-vuotiaiden asukkaiden liikkumista keskimääräisenä arkipäivänä.

Vuoden 2018 Liikkumistutkimukseen kutsuttiin noin 40 000 Helsingin seudun asukasta. Otoshenkilölle lähetettiin postissa kirje, jossa häntä pyydettiin osallistumaan tutkimukseen. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastattelujen ja internet-kyselyn yhdistelmänä. Tutkimusaineisto muodostuu henkilöiden taustatiedoista sekä heidän tutkimuspäivänään tekemistä matkoista. Liikkumistutkimus ei ole joukkoliikennetutkimus, vaan tutkimuksessa kerätään tietoja kaikista kulkutavoista. Tulokset yleistetään laajennuskertoimien avulla keskimääräiseksi arkiliikenteeksi kunta- ja ikäryhmittäin.

Tuloksia käytetään muun muassa seudun liikenteen nykytilan kuvaamiseen, eri liikennemuotojen markkinaosuuksien kehityksen seurantaan, liikennejärjestelmän suunnitteluun ja liikenne-ennusteiden laatimiseen. Tuloksia hyödyntävät HSL:n lisäksi myös Helsingin seudun kunnat sekä muut seudun liikennettä ja liikkumista koskevien kysymysten parissa työskentelevät toimijat.

Vuoden 2018 Liikkumistutkimuksen tuloksia ja lisää tietoa tutkimuksesta löydät täältä: www.hsl.fi/liikkumistutkimus2018

Syksyn 2012 tutkimuksen raportti

Liikkumistutkimuksen 2012 keskeiset tulokset

Liityntäpysäköintitutkimus

Liityntäpysäköintiin liittyviä matkoja selvitetään noin neljän vuoden välein liityntäpysäköintialueilla tehtävillä kyselytutkimuksilla. Tutkimus perustuu otokseen, joka poimitaan liityntäpysäköintialueille tutkimuspäivänä pysäköidyistä autoista ja polkupyöristä. Tutkimus kattaa lähes kaikki Helsingin seudun 14 kunnan alueella olevat liityntäpysäköintialueet. Niiden lisäksi mukana on joitakin seudun liikenteen kannalta merkittäviä liityntäpysäköintialueita myös seudun ulkopuolelta.

Kyselyssä kysytään tietoja siitä matkasta, jolla vastaaja sai kutsun kyselyyn. Tulokset yleistetään liityntäpysäköintialueittain syksyn keskimääräiseksi arkivuorokausiliikenteeksi samaan aikaan tehtävien liityntäpysäköintilaskentojen perusteella.

Tuloksia käytetään liityntäpysäköinnin kehityksen seurannassa sekä uusien liityntäpysäköintialueiden sijainnin ja kapasiteetin suunnittelussa.

Syksyn 2014 tutkimuksen raportti

Syksyn 2014 tutkimuksen keskeiset tulokset 

Lippulajitutkimus

Lippulajitutkimuksella hankitaan tietoa joukkoliikenteen matkustuskäyttäytymisestä selvittämällä, millaisia lippuja matkustajat käyttävät, missä kunnassa he asuvat, minkä pituisia matkoja he tekevät ja mitä liityntäkulkutapoja he käyttävät. Tutkimusta tehdään liikennevälineissä, joissa on avorahastus eli joissa matkustajien ei tarvitse näyttää voimassaolevaa lippua matkakortin lukijalle.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään HSL:n taloudellisissa tarkasteluissa, linjastomuutosten vaikutusten arvioinnissa sekä yleisesti joukkoliikenteen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Matkustajahaastatteluista vastaavat HSL:n matkalippujen tarkastajat, jotka tekevät tutkimusta tarkastustyön ohessa. Tutkimuksessa kerättävä näyte vaihtelee vuosittain tutkittavan liikennemuodon ja linjan matkustajamäärän mukaan. Näytettä kerätään tasaisesti eri linjoilta, kulkusuunnilta ja vuorokaudenajoilta. Tutkimusta tehdään pääasiassa syksyisin, ja kerätty näyte laajennetaan kuvaamaan koko vuoden liikennettä.

Syksyllä 2018 lippulajitutkimusta on tehty metrossa ja lähijunissa. Tulokset valmistuvat tammikuun 2019 loppuun mennessä ja kirjalliset raportit kevään 2019 aikana.

Lippulajitutkimus raitioliikenteessä 2015 raportti

Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 2016 raportti

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2016 raportti

Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometri

Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometrissa eli MAL-barometrissa kartoitetaan seudun asukkaiden ja luottamushenkilöiden mielipiteitä kehittämisen tavoitteista ja keinoista. Viimeisin kysely tehtiin touko-kesäkuussa 2018. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa. 

MAL-barometri 2018 tuloksia

Matkatutkimus

HSL tekee merkittäviin joukkoliikennehankkeisiin liittyen kyselytutkimuksia, jotka koskevat hankkeen vaikutusalueen joukkoliikenteessä tehtäviä matkoja. 

Tutkimukseen jaetaan kutsuja joukkoliikennevälineissä tai asemilla. Kutsukortissa on henkilökohtainen linkki nettikyselyyn, ja kyselyyn voi vastata suoraan matkan aikana. Kysymykset koskevat juuri parhaillaan käynnissä olevaa matkaa. Vastaukset yleistetään haastatteluajankohdan keskimääräiseksi arkiliikenteeksi matkustajalaskentojen perusteella.

Kun tutkimus tehdään sekä ennen hankkeen käyttöönottoa että pian sen jälkeen, saadaan tietoa siitä, miten hanke on vaikuttanut joukkoliikennematkustajien tekemiin matkoihin. Tuloksia käytetään hankkeiden vaikutusten arvioinnissa sekä hankearvioinnissa hyödynnettävien ennustemallien kehittämisessä.

Raportti "Kehäradan liikenteelliset vaikutukset"

Länsimetron matkatutkimus kevät 2018, kalvosarja

Asiakaskysely (NPS)

HSL selvittää asiakaskyselyllä matkustajiensa asiakasuskollisuutta sekä heidän haluaan suositella joukkoliikenteen palveluja muille. Kysely toteutetaan neljännesvuosittain. Viimeisimmän kyselyn (maaliskuu 2019) otanta oli 250000 ja kyselyyn vastasi noin 22 300 henkeä. Tuloksia hyödynnetään HSL:n palvelujen kehittämisessä.
NPS-tulokset kartalla

NPS-tulosten raportti maaliskuu 2019

Takaisin ylös