Haastattelututkimukset

Asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY)

Matkustajien tyytyväisyyttä HSL-alueen joukkoliikennepalveluihin mitataan joukkoliikennevälineissä toteutettavalla kyselytutkimuksella. Bussi-, raitiovaunu-, metro- ja lähijunaliikenteessä tutkimusta tehdään talviliikennekaudella, elokuusta toukokuuhun. Lauttaliikenteessä matkustajatyytyväisyyttä tutkitaan kesäkuusta elokuuhun.

Matkustajatyytyväisyyskyselyyn vastaa vuosittain noin 55 000 HSL-liikenteen matkustajaa. Kyselyiden määrä on suhteessa tutkittavan linjan matkustajamäärään ja lopulliset tulokset painotetaan linjan matkustajamäärillä. Tutkimus toteutetaan lyhyellä matkan aikana täytettävällä kyselylomakkeella liikennevälineessä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään muun muassa joukkoliikenteen kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksessa sekä kilpailutetun liikenteen laatukannusteiden laskennassa.

Asiakastyytyväisyystutkimuksen avoin nettitietokanta Asty Web löytyy osoitteesta: https://hsl.louhin.com/asty/

Tuloksista raportoidaan kolmesti vuodessa jokaisen tutkimuskauden päättymisen jälkeen.

Halitusteksti kevään 2018 tuloksista

Hallitusesitys kevään 2018 tuloksista

Asiakastyytyväisyystutkimuksen tutkimusraportti kevät 2018

 

Asukkaiden tyytyväisyystutkimus (BEST)

HSL on mukana kansainvälisessä BEST (Benchmarking in European service of Public Transport) –kyselytutkimuksessa, joka tehdään vuosittain eurooppalaisten jäsenkaupunkien asukkaille. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää jäsenkaupunkien asukkaiden tyytyväisyys alueensa joukkoliikenteeseen. Tutkimus toistetaan saman sisältöisenä kaikissa osallistujakaupungeissa, mikä tarjoaa mahdollisuuden tulosten vertailuun.

HSL-alueella kysely toteutetaan jokaisessa jäsenkunnassa, ja siihen vastaa noin 2 000 asukasta vuosittain. Vastaukset on laajennettu kuvaamaan HSL-alueen väestöä. Kysely on toteutettu läpi vuoden jatkuvalla nettipaneelilla ja puhelinhaastatteluilla. Vuonna 2018 kyselyyn osallistuu HSL-alueen lisäksi Bergen, Geneve, Kööpenhamina, Rotterdam, Oslo ja Tukholma. Parhaillaan käynnissä on vuoden 2018 tammikuusta joulukuun jatkuva tiedonkeruu, jonka tulokset julkaistaan keväällä 2019.

Hallitusteksti vuoden 2017 tuloksista

Hallituskalvot vuoden 2017 tuloksista

Koettu turvallisuus lähijunaliikenteessä (KOTU)

HSL ja VR tutkivat yhdessä matkustajien HSL-alueen lähijunaliikenteessä kokemaa turvallisuutta. Tutkimusta on tehty maaliskuussa vuosina 2015 ja 2016. Vastauksia kerätään jakamalla matkustajille tutkimuskutsuja lähijunaliikenteen liikennöintiaikana, klo 06–02. Tutkimuskutsun kautta matkustaja pääsee sähköiselle tutkimuslomakkeelle vastaamaan turvallisuusaiheiseen kyselyyn. 2016 vastauksia kerättiin myös HSL:n kanta-asiakasrekisterin kautta. 2015 vastauksia kerättiin lähijunaliikenteessä 2 700 ja 2016 vastaava luku oli 4 800.

Tuloksia käytetään lähijunaliikenteen kehittämiseen ja matkustusturvallisuuden kartoittamiseen. Seuraava tutkimus toteutetaan syksyllä 2017 uuden konduktöörimallin astuttua voimaan. Tulokset ovat alustavasti saatavilla loppuvuodesta 2017.

Hallitusteksti kevään 2018 tuloksista

Hallitusesitys kevään 2018 tuloksista

Rekisteriseloste

Arvonnan säännöt

Kuljettajatutkimus

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) selvittää linja-autonkuljettajien tyytyväisyyttä HSL:n toimintaan kyselytutkimuksella. Kuljettajatutkimusta on tehty vuodesta 2011 lähtien. Kuljettajatutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja liikennöitsijät saavat itse päättää osallistuvatko tutkimukseen kuluvana vuotena. Kyselylomakkeita jaetaan linja-autonkuljettajille varikoilla ja HSL:n järjestämissä koulutuksissa. Kyselyyn pystyy vastaamaan myös sähköisellä lomakkeella. Kuljettajien mielipiteitä kysytään, koska on keskeistä tietää, ovatko kuljettajat tyytyväisiä HSL:n toimintaan liikenteen tilaajana ja suunnittelijana. Kyselytutkimuksella saadaan yleiskuva tilanteesta. Tuloksia käytetään hyödyksi, kun tehdään kuljettajien työhön liittyviä käytännön toimenpiteitä.

Hallitusteksti vuoden 2016 tuloksista

Rekisteriseloste Rekisteriseloste ja arvontojen säännöt

Arvonnan säännöt Rekisteriseloste ja arvontojen säännöt

Liikkumistutkimus (HEHA)

Helsingin seudun asukkaiden liikkumistottumuksia selvitetään noin viiden vuoden välein väestöotantaan perustuvalla kyselytutkimuksella. Tutkimus koskee seudun vähintään 7-vuotiaiden asukkaiden liikkumista keskimääräisenä arkipäivänä.

Vuoden 2018 Liikkumistutkimukseen kutsutaan noin 40 000 Helsingin seudun asukasta. Otoshenkilölle lähetetään postissa kirje, jossa häntä pyydetään osallistumaan tutkimukseen. Tutkimus toteutetaan puhelinhaastattelujen ja internet-kyselyn yhdistelmänä. Tutkimusaineisto muodostuu henkilöiden taustatiedoista sekä heidän tutkimuspäivänään tekemistä matkoista. Liikkumistutkimus ei ole joukkoliikennetutkimus, vaan tutkimuksessa kerätään tietoja kaikista kulkutavoista. Tulokset yleistetään laajennuskertoimien avulla keskimääräiseksi arkiliikenteeksi kunta- ja ikäryhmittäin.

Tuloksia käytetään muun muassa seudun liikenteen nykytilan kuvaamiseen, eri liikennemuotojen markkinaosuuksien kehityksen seurantaan, liikennejärjestelmän suunnitteluun ja liikenne-ennusteiden laatimiseen. Tuloksia hyödyntävät HSL:n lisäksi myös Helsingin seudun kunnat sekä muut seudun liikennettä ja liikkumista koskevien kysymysten parissa työskentelevät toimijat. Tutkimusraportti julkaistaan HSL:n julkaisusarjassa.

Vuoden 2018 Liikkumistutkimus on parhaillaan käynnissä! Lue lisää tutkimuksesta osoitteessa www.hsl.fi/liikkumistutkimus2018

Saitko postissa kutsun osallistua tutkimukseen internetissä? Pääset kyselyyn osoitteessa www.liikkumistutkimus.fi

Syksyn 2012 tutkimuksen raportti

Liikkumistutkimuksen 2012 keskeiset tulokset

Liityntäpysäköintitutkimus (LIIPY)

Liityntäpysäköintiin liittyviä matkoja selvitetään noin neljän vuoden välein liityntäpysäköintialueilla tehtävillä kyselytutkimuksilla. Tutkimus perustuu otokseen, joka poimitaan liityntäpysäköintialueille tutkimuspäivänä pysäköidyistä autoista ja polkupyöristä. Tutkimus kattaa lähes kaikki Helsingin seudun 14 kunnan alueella olevat liityntäpysäköintialueet. Niiden lisäksi mukana on joitakin seudun liikenteen kannalta merkittäviä liityntäpysäköintialueita myös seudun ulkopuolelta.

Tutkimus toteutetaan postikyselynä, johon voi vastata myös Internetin kautta. Kyselyyn vastaa noin 1 500 autoilijaa ja noin 1 500 pyöräilijää. Kukin kyselyyn osallistuva antaa tietoja siitä matkasta, johon se pysäköinti liityntäpysäköintialueella liittyy, jonka aikana hän saa kutsun kyselyyn. Tulokset yleistetään liityntäpysäköintialueittain syksyn keskimääräiseksi arkivuorokausiliikenteeksi samaan aikaan tehtävien liityntäpysäköintilaskentojen perusteella.

Tuloksia käytetään liityntäpysäköinnin kehityksen seurannassa sekä uusien liityntäpysäköintialueiden sijainnin ja kapasiteetin suunnittelussa.

Tulokset raportoidaan HSL:n julkaisusarjassa.

Syksyn 2014 tutkimuksen raportti

Liityntäpysäköintitutkimuksen 2014 tuloksia

Lippulajitutkimus (LIPTU)

Lippulajitutkimuksella hankitaan tietoa joukkoliikenteen matkustuskäyttäytymisestä selvittämällä, millaisia lippuja matkustajat käyttävät, missä kunnassa he asuvat, minkä pituisia matkoja he tekevät ja mitä liityntäkulkutapoja he käyttävät. Tutkimusta tehdään kaikille matkustajille liikennevälineissä, joissa on avorahastus, eli joissa matkustajien ei tarvitse näyttää voimassaolevaa lippua matkakortin lukijalle.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään HSL:n taloudellisissa tarkasteluissa, linjastomuutosten vaikutusten arvioinnissa sekä yleisesti joukkoliikenteen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Matkustajahaastatteluista vastaavat HSL:n matkalippujen tarkastajat, jotka tekevät tutkimusta tarkastustyön ohessa. Tutkimuksessa kerättävä näyte vaihtelee vuosittain tutkittavan liikennemuodon ja linjan matkustajamäärän mukaan. Näytettä kerätään tasaisesti eri linjoilta, kulkusuunnilta ja vuorokaudenajoilta. Tutkimusta tehdään pääasiassa syksyisin, ja kerätty näyte laajennetaan kuvaamaan koko vuoden liikennettä.

Lippulajitutkimuksen tulokset valmistuvat vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Viimeisin lippulajitutkimus tehtiin syksyllä 2016 runkolinjalla 560 ja koko lähijunaliikenteessä Helsingistä Siuntioon, Riihimäelle ja Lahteen.

Seuraava lippulajitutkimus tehdään lauttaliikenteessä kesän ja syksyn 2017 aikana. Tulokset ovat saatavilla vuoden 2018 tammikuussa.

Lippulajitutkimus raitioliikenteessä 2015 raportti

Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 raportti

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2016 raportti.pdf

Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometri 2017

Maankäytön, asumisen ja liikenteen seutubarometri eli MAL-barometri tehtiin tammi-helmikuussa 2017.  Mielipiteitä kartoittava kysely tehtiin seudun kuntien asukkaille ja luottamushenkilöille. Otoksena oli 10 000 asukasta ja lähes 1 000 luottamushenkilöä Helsingin seudun 14 kunnasta. Vastauksia saatiin noin 3 300. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa Helsingin seudulla. Samankaltainen kysely on tehty vuonna 2013 nimellä HLS-barometri. Kysely on tarkoitus toistaa alkuvuodesta 2018.

MAL-barometrin rekisteriseloste

MAL-barometrin kyselylomake

MAL-barometrin tuloksia

Matkatutkimus

HSL tekee merkittäviin joukkoliikennehankkeisiin liittyen kyselytutkimuksia, jotka koskevat hankkeen vaikutusalueen joukkoliikenteessä tehtäviä matkoja. Kyselyjä tehdään tilanteen mukaan busseissa, lähijunissa, metrossa ja raitiovaunuissa. Myös tärkeissä joukkoliikenteen solmukohdissa, asemilla ja terminaaleissa voidaan tehdä vastaavia kyselyjä.

Näihin kyselyihin pyydetään mukaan eri-ikäisiä ja eri sukupuolta olevia matkustajia samassa suhteessa, kuin heitä on haastatteluun poimitussa joukkoliikennevälineessä haastatteluhetkellä. Tutkimusavustajat jakavat matkustajille tutkimuskutsuja, joissa on henkilökohtainen linkki nettikyselyyn. Kyselyyn voi vastata matkapuhelimella jo matkan aikana, ja kysymykset koskevat juuri parhaillaan käynnissä olevaa matkaa. Tutkimukseen osallistuu tyypillisesti 500 – 4 000 henkilöä tarkasteltavasta hankkeesta riippuen. Tulokset yleistetään haastatteluajankohdan keskimääräiseksi arkiliikenteeksi matkustajalaskentojen perusteella.

Tulosten perusteella saadaan tietoa siitä, miten toteutetut hankkeet vaikuttavat joukkoliikennematkustajien tekemiin matkoihin, kun tutkimuksia tehdään sekä juuri ennen hankkeiden käyttöönottoa että pian niiden käyttöönoton jälkeen. Saatuja tietoja käytetään hankkeiden vaikutusten arvioinnissa sekä hankearvioinnissa hyödynnettävien ennustemallien kehittämisessä.

Raportti "Kehäradan liikenteelliset vaikutukset"

Länsimetron matkatutkimus kevät 2018, kalvosarja

 

Takaisin ylös